Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik

Schlagwortliste (als Tag Cloud)

starožitnosti slovanské lotyština území smíšená strategie zdvořilostní Vašica, Josef styl náboženský stupňování Vaňorný, Otmar předpony Vidmanová, Anežka způsob slovesného děje Voskovec, Jiří zpracování řeči způsob slovesný zájmena přivlastňovací zákon Wackernagelův zákon Menzerathův-Altmannův zájmena vztažná styl překladu Čelakovský, František Ladislav Trávníček, František Černý, Jiří Tyrš, Miroslav střídání kódů sumerština literatura pro mládež literatura středověká Česal, Bedřich litevština Těšitelová, Marie styl ženský Čermák, František styl řečnický středověk Uličný, Oldřich Těšínsko Uhlířová, Ludmila zkoušky přijímací zkoušky maturitní albánština amharština analýzy textů akty řečové akkadština vzory řečové adjektiva složená afrikánština analýzy řečové italština srbština lužická horní makedonština srbština lužická dolní srbština stará lékařství staroslověnština lyrika středověká lékaři výstřižky vědy přírodní Waldt, Ondřej František Jakub de Weingart, Miloš ze Štítného, Tomáš zkoušky Vážný, Václav zkoušky jazykové Vychodilová, Zdeňka Vysloužilová, Eva ze Stříbra, Jakoubek zdvořilost věty příslovečné věty přací věta vedlejší věty vedlejší věty vedlejší vztažné z Prachatic, Křišťan z Drážďan, Mikuláš Tomsa, František Jan svahilština tvořivost jazyková tvoření slov Rejzek, Jiří tádžičtina čínština číslovky řadové třídy sémantické třídy slovesné čtenářství tocharština texty lékařské hříčky slovní hříčky jazykové texty náboženské texty nářeční Richterek, Oldřich tibetština texty písňové Puškin, Alexandr Sergejevič ugaritština řeč polopřímá řeč nepřímá Pražský lingvistický kroužek Povejšil, Jaromír řeč postav řeč syntetická řeč přímá Polívka, Jiří Pražský závislostní korpus Pražský, František řemesla Řeháček, Luboš Łysohorský, Óndra Průšek, Jaroslav řeč řeč jevištní řeč dětská čeština znaková čeština vídeňská Stašek, Antal tamilština Straka, Georges (Jiří) Stavinohová, Zdeňka tatarština časopisy pro ženy časopisy pro mládež tempo řeči takty přízvukové taktiky řečové syrština hry středověké syntéza řeči sámština čas přítomný Suchý, Jiří Svoboda, Aleš Smrčková, Jiřina teorie fikčních světů čeština obecná čeština moravská čeština jako jazyk cizí čeština pro cizince diskursy náboženské čeština v zahraničí čeština ukrajinská čeština stará čeština humanistická Sinajský žaltář čeština teorie verše teorie překladu čeština americká čeština banátská čeština doby střední čeština barokní srbština lužická srbština příspěvky porovnávací francouzština kanadská chetitština přísudek přísudek jmenný moravština přívlastek neshodný přívlastek francouzština belgická chorvatština příručky příklonky možné světy příslovce přísloví francouzština americká francouzština chování řečové přívlastek shodný běloruština stará přízvuk větný přízvuk slovní přízvuk příčestí příčestí minulé modelování řeči příčestí trpné modely řečové bosenština fríština bulharština stará příznakovost běloruština bulharština příznakovost stylová breviáře mongolština příjmí příjmení předpony odlučitelné ohrožení jazyka etruština předpověď počasí přehledy překladatelství překlad přehlásky etnogeneze Slovanů etiopština eblajština důraz dánština egyptština elamština etiketa řečová estonština překladatelé překlady přepínání kódů myšlení přeložitelnost přeslechnutí přesvědčování přídomek přirovnání přezdívky překládání překlady umělecké překlady odborné překlady literární překlady básnické míšení kódů překlady počítačové překlady strojové finština původ původ jazyka gótština menšiny etnické menšiny jazykové menšiny slovinština složky neverbální slovníky spisovatelů areál středoevropský menšiny národnostní slovenština slova okřídlená slang žákovský slang železničářský metařeč slova přejatá arménština slovanština církevní slova složená maďarština hausština souvětí souřadná souvětí příčinná souvětí přípustková spojky podřadící správa veřejná srbocharvátština spřežky hindština souvětí podřadné souvětí podřadná arapažština hebrejština složky verbální aramejština arabština songhajština hebrejština biblická slang vězeňský slang vorařský romština slovenská mluva reemigrantů bengálština rozpoznání řeči rumunština mluva běžná rusínština mluva mládeže berberština romština původ slov furlánština původ jazyků rejstříky reportáž reprodukce řeči gaelština baltoslovanština ruština skloňování signály řeči segmenty řeči skripta VŠ asyrština slang sklářský slang rybářský slabikáře sdružení jazykovědná schopnosti vyjadřovací babylonština ruština obchodní ruština jako cizí jazyk ruština stará rybářství různost jazyková rytmus řeči řeč těla čeština spisovná nářečí polská nářečí podkrkonošské nářečí německá nářečí moravská Hauser, Přemysl Hausenblas, Ondřej nářečí severovýchodočeská nářečí severomoravská nářečí romská Hašek, Jaroslav nářečí lašská nářečí horská Hodek, Břetislav nářečí hlučínské nářečí horňácké nářečí jihomoravská nářečí latgalské nářečí jihočeská nářečí jihozápadočeská nářečí slezská nářečí slovenská pidžiny plotňáčtina nářečí česká nářečí západočeská perština němčina kancelářská otázky zjišťovací otázky řečnické percepce řeči nářečí východočeská nářečí východomoravská nářečí středomoravská Halas, František Haller, Jiří nářečí středočeská Gruša, Jiří nářečí valašské nářečí těšínské Grigorovičův parimejník nářečí hanácká nářečí doudlebské pravost rukopisů produkce řeči Jeník z Bratřic, Jan projevy veřejné Jednota klasických filologů pravopis spřežkový Janota, Přemysl Janáček, Leoš praslovanština prostředky grafické Jiráček, Jiří řeč vnitřní Karadžić, Vuk Karadžič, Vuk prostředky lexikální novořeč prostředky jazykové prostředky kontaktové náboženství praindoevropština pořekadla pojišťovnictví Hrozný, Bedřich názvy podniků názvy rodinných příslušníků Hoznauer, Miloš nářečí chodské nářečí názvy států Hujer, Oldřich polabština portugalština brazilská poruchy řeči potravinářství portugalština porozumění řeči polština polština stará názvy měsíců němčina švýcarská otázky doplňovací jména hradů Bouška, Sigismund Ludvík Božan, Jan Josef jména mlýnů jména doplňková jména domů jazyky vymřelé jazyky úřední jidiš Brandner, Aleš Bridel, Bedřich jména šlechtická kalendáře kastilština jména zvířat Březina, Otokar jména rybníků jména světců Bělič, Oldřich jazyky příbuzné jazyky přirozené jazyk emigrantů jazyk mateřský jazyk mužů jazyk překladu japonština Babler, Otto František Anderš, Josef islandština italština stará jazyk žen jazyky kušitské Beneš, Edvard Benešovský, Matouš jazyky ohrožené Benedikt z Nudožer, Vavřinec Bayerová, Naděžda Bartoš, František Bartoš, Lubomír jazyky menšinové kazaština kašubština verš volný verš sylabický verš přízvučný verš vietnamština vlámština Dokulil, Miloš Doležal, Pavel Doležel, Lubomír Dušková, Libuše velština ukrajinština okcitánština osetština urbáře urdština vazby předložkové vady řeči určení příslovečná vokabuláře vyučování cizím jazykům komunikace neslyšících konstrukce předložkové korejština komunikace lékař-pacient komentáře keltština klišé knihy úřední kořen indonéština Daňhelka, Jiří vyučování češtině vyučování ruštině laština latina středověká Damborský, Jiří Daneš, František kreolština norština prostředky nejazykové Macourek, Miloš Žaža, Stanislav švédština šva Mareš, František Václav Malíř, František žaltáře žargon žurnalistika žádosti životopisy životnost železnice španělština paraguayská španělština mexická Melantrich z Aventina, Jiří šlechta školy základní školy zvláštní školy vysoké španělština španělština americká španělština kolumbijská Marvan, Jiří Masaryk, Tomáš Garrigue Masařík, Zdeněk Masník, Tobiáš Lomnický z Budče, Šimon žánry přechylování Králík, Oldřich předklonky neslyšící Kuchař, Jaroslav přechodníky písně kramářské Kořínek, Jan Kořenský, Jan Kořínek, Josef Miloslav Kratochvil, Jiří Kraus, Jiří nepřeložitelnost předložky přednášky přednes umělecký Levý, Jiří Leška, Oldřich žánry literární Langer, František Lamprecht, Arnošt předložky sekundární předložky nevlastní předložky víceslovné předmět Křesadlo, Jan školy střední Miklošič, Fran Šalda, František Xaver Palacký, František Šafařík, Pavel Josef Šabršula, Jan řečtina stará Šembera, Alois Vojtěch Šiktanc, Karel Orten, Jiří Optát z Telče, Beneš Orłoś, Teresa Zofia Šimandl, Josef Ouředník, Patrik Pastrnek, František řečtina starověká Philonomus Benešovský, Matouš Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan řečtina byzantská řečtina řeč znaková Petrů, Eduard řečtina mykénská Paňkevyč, Ivan řečtina nová řečtina novozákonní Pekař, Josef Pelcl, František Martin Šimek, Maximilián Václav Olivová-Nezbedová, Libuše školství Měšťan, Antonín Naše řeč Šukšin, Vasilij Štúr, Ĺudovít školy školy jazykové školy mateřské Miko, František školy lingvistické školy letní Mukařovský, Jan Nepil, František Štícha, František Němcová, Božena Šlosar, Dušan Škvorecký, Josef Šimáček, Matěj Anastazia Šimečková, Alena Šmilauer, Vladimír Šrámek, Fráňa Štroblová, Jana Neustupný, Jiří V. Šteyer, Matěj Václav Nosek, Jiří Šrámek, Rudolf pády předložkové písmo středověké prostředky výrazové prostředky syntaktické prostředky zvukové prostředí životní prostředky rétorické Klimeš, Lumír prostředky stylové Kopečný, František prostředky spojovací Klatovský, Ondřej prostředky stylistické pruština stará pruština psaní tvůrčí práce bakalářské neživotnost punština prostředky neverbální Koniáš, Antonín Konstanc, Jiří Konečný, Matouš Kolář, Jiří nizozemština průvodce průmysl abeceda ablativ abreviace abstrakta abstraktnost abstrakty Achmatovová, Anna Ackermann aus Böhmen Adam z Veleslavína, Daniel adaptace adaptace fonetické adaptace literární adaptace morfologické adaptace pravopisné adaptace slovotvorné adekvátnost adjektiva adjektiva posesivní adjektiva predikativní adjektiva relační adjektiva verbální adjektiva vztahová adresát adverbia adverbiale adverbializace afázie afixy aforismy afrikanistika afrikáty agens aglutinace agramatismus akcentuace akronyma aktanty aktionsart aktivum aktualizace aktuální členění větné akty ilokuční akty komunikační akty mluvní akty perlokuční akustika akuzativ albanistika alegorie algoritmy aliterace alofony alomorfy alternace alternace hláskové Altmann, Gabriel aluze amerikanismy amerikanistika anafora anakolut analyzátory analyzátory morfologické analýzy analýzy akustické analýzy diskursu analýzy komunikační analýzy kontrastivní analýzy konverzační analýzy korpusové analýzy kritické analýzy kvantitativní analýzy lexikální analýzy lingvistické analýzy lingvostylistické analýzy morfologické analýzy sémantické analýzy stylistické analýzy syntaktické analýzy textové anatomie anekdoty anglicismy angličtina angličtina americká angličtina australská angličtina britská angličtina jako jazyk cizí angličtina stará anglistika ankety anoikonyma anotace anotace korpusové anotace lingvistické anotace morfologické anotace syntaktické antepozice antika antonyma antonymie antropolingvistika antropologie antropologie kulturní antroponomastika antroponyma antroponymie aorist apabhramsa apelace apelativa apelativizace apokryfy apozice arabistika archaismy archeologie architektura archivnictví archivy areál evropský areálovost areály areály jazykové argot argotismy argumentace argumenty Aristoteles artikulace asertivita asimilace asimilace jazyková asimilace znělosti asociace slovní asonance aspekt aspektologie aspirace astronomie asymetrie atlasy atlasy jazykové atribuce Augustin, sv. autentičnost autobiografie automatizace automobilismus autoreferáty autorství azbuka Bachtin, Michail Badeni, Kasimir Badeniho jazykové zákony bajky Balbín, Bohuslav Balhar, Jan balkanistika baltistika bankovnictví bariéry jazykové bariéry komunikační Barnet, Vladimír baroko Bartoněk, Antonín barvy baskičtina Bauer, Jaroslav Bečka, Josef Václav beletrie Bělič, Jaromír Bernolák, Anton Bezruč, Petr bible Bible kralická bibličtina bibliografie biblismy biblistika bigramy bilingvismus bilingvismus literární biliterárnost binominály biografie biografie jazykové biolingvistika biologie Blahoslav, Jan Blatný, Ivan Boháč, Zdeněk bohemika bohemismy bohemisté bohemistika Bolzano, Bernard Bondy, Egon botanika Brabcová, Radoslava Bridel, Fridrich brusy jazykové bulharistika byzantologie Čapek, Josef Čapek, Karel Čapek-Chod, Karel Matěj Carnap, Rudolf Carroll, Lewis čas čas budoucí čas gramatický čas minulý časopisy časopisy bulvární časopisy lingvistické časopisy ÚJČ časování čas relativní čas slovesný částice částice modální CD CD-ROM Čechov, Anton Pavlovič Čechová, Marie Čejka, Mirek centrum Čep, Jan černá kronika Černínová z Harasova, Zuzana Černín z Chudenic, Humprecht Jan Černý, Adolf Černý, Václav certifikace Červenka, Miroslav Český národní korpus cestopisy cestování cestovní ruch Chanovský, Albert charakterologie chat Chelčický, Petr chemie Chevallier, Gabriel Chloupek, Jan Chomsky, Noam choronyma chování jazykové chování komunikační chrématonyma Churchill, Winston S. chyby chyby jazykové Cicero, Marcus Tullius číslo číslovky citace čítanka citáty citoslovce členění členění větné členění větné aktuální člen neurčitý člen určitý členy členy rozvíjející členy větné Čmejrková, Světla čtení Čtvrtek, Václav Cvetajeva, Marina cvičebnice cvičení Cvrček, Václav Cyril cyrilice dabing daktyl Dalimil daně Dard, Frédéric databáze databáze lexikální dativ dativ posesivní dativ volný Davidová, Dana Davidson, Donald deadjektiva deagentizace debaty deflektivizace deformace jazykové deixe dějiny dějiny lingvistické práce dějiny lingvistiky Dejmek, Bohumír děj slovesný deklinace dekodéry dělení slov délka slovní délka věty deminuce deminutiva Deml, Jakub demokratizace jazyka demonstrativa dendronyma deníky denotace denotáty deonymizace deprefixace derivace deriváty Derrida, Jacques DESAM deskripce desubstantiva determinace determinátory determinovanost devalvace jazyka deverbativa diachronie diakritika dialektismy dialektologie dialekty dialogičnost dialogy dialogy institucionální dialogy mediální dialogy telefonické dialogy výukové diateze dichotomie didaktika difony diftongizace diftongy diglosie dikce diktáty diktáty televizní díla literární diplomacie disambiguace disambiguace morfologická disimilace diskursy diskursy akademické diskursy fatické diskursy mediální diskursy narativní diskursy odborné diskursy politické diskursy reklamní diskursy vědecké diskuse diskuse internetové divadlo Dobrovský, Josef Dohalská, Marie dokonavost dokumenty dopisy doplněk doprava Dorovský, Ivan Dostojevskij, Fjodor Michajlovič dotazníky dovednosti komunikační Drachovský, Jan drama dramata Drda, Jan drogy druhy slov duál dublety Dubský, Josef Durych, Jaroslav dvojčleny dvojhlásky dvojznačnost Dvončová, Jana dysgrafie dyslexie dysortografie e-learning e-mail Eco, Umberto edice editory textové edukace egyptologie Eisner, Pavel ekolingvistika ekologie ekologie jazyková ekonomie ekonomie jazyková ekonomika ekvivalence ekvivalenty elektronika elektrotechnika elipsa elize emoce emocionalita emotikony encyklopedie endonyma energetika enklitika epigrafika epigramy epika epistemologie epistolografie epiteta Erben, Karel Jaromír ergativ ergonyma Erhart, Adolf erotika Ertl, Václav eseje esperanto estetika etika etnicita etnika etnogeneze etnografie etnolekty etnolingvistika etnologie etnometodologie etnonyma etologie etruskologie etymologie etymologie lidová etymony eufemismy eufonie evaluace evangelia evropeismy Evropská unie exempla exonyma expletiva explicitnost expresiva expresivita faksimile faktory extralingvistické farmacie farmakologie fejetony feminina feminismus féničtina fenomenologie figury rétorické fikce fikční světy filatelie Filipec, Josef film filolog filologie filologie klasická filologie slovanská Filomates, Václav filozofie filozofie jazyka finance finougristika Firbas, Jan flexe Flídrová, Helena floskule fokalizátory folklór folklor folkloristika fonémy fonetika fonetika klinická fonetizace fonologie fonotaktika forma formalismus formalizace formanty formanty slovotvorné fraktály fráze frazémy frazeografie frazeologie frazeologie historická frazeologismy frázování Frege, Gottlob frekvence frekvence slov frikativy Frinta, Antonín Frizinské památky Fronek, Josef Fučík, Julius Fuks, Ladislav fulltext funkce funkce fatické funkce interlokuční funkce jazykové funkce komunikační funkce komunikativní funkce regulativní funkce syntaktické funkcionalismus funkčnost futurum fytonyma fyzika galicismy Garvin, Paul L. gastronomie Gebauer, Jan gender genealogie geneze textu genitiv genologie geografie geolingvistika germanismy germanisté germanistika germanizace Gerov, Najden gerundium gesta globalizace glosy glottodidaktika Goethe, Johann Wolfgang Gogol, Nikolaj Vasiljevič grafématika grafémy grafika grafologie gramatičnost gramatika gramatika formální gramatika funkční gramatika generativní gramatika historická gramatika kognitivní gramatika konstrukční gramatikalizace gramatika procesuální gramatika transformační gramatika závislostní gramatografie grécismy Grepl, Miroslav Grice, Paul H. guaraní gymnázia Gzel, Petr hagiografie Hájek z Libočan, Václav Hajičová, Eva Hanka, Václav hantec hantýrka hapax legomena Hartlib, Samuel Hattala, Martin Hauptová, Zoe hausa Hausenblas, Karel Havel, Václav Havlíček Borovský, Karel Havlová, Eva Havránek, Bohuslav hebraismy Hečko, Blahoslav Heidegger, Martin Hendrich, Josef heraldika hermeneutika hesla hesla politická hesla slovníková hexametr hieroglyfy hinduismus hispanismy hispanistika historie historie literární historiografie historismy Hjelmslev, Louis Hladký, Josef hlaholice hlaholice charvátská hlaholismus český hlaholismus charvátský hlas hláskosloví hlásky hlásky slabikotvorné Hlaváček, Karel Hlavsa, Zdeněk hodnocení hodonyma Holan, Vladimír homiletika homilie homofonie homonyma homonymie honorifika Hora, Josef Horálek, Karel Horecký, Ján Horníček, Miroslav hornictví Hostovský, Egon hotely hovorovost Hrabal, Bohumil hrady Hrbáček, Josef hry jazykové hry počítačové Hubáček, Jaroslav hudba Hübschmannová, Milena humanismus Humboldt, Wilhelm von humor humor jazykový Hus, Jan Husserl, Edmund hybridizace hydronyma hyperkorektnost hypertext hypokoristika hypotaxe i-kmeny IADA iberoamerikanistika identifikace identita identita etnická identita jazyková identita národní identita politická ideologie ideonyma idiolekty idiomatika idiomy ikonicita ikoničnost ikony ilokuce imigranti imperativ imperativnost imperfektiva imperfektiva sekundární imperfektum implicitnost indeterminace indexování indexy indexy retrográdní indičtina stará indikativ indoevropeistika indoevropeistika srovnávací indologie inference infinitiv informace informatika inovace instrumentál integrace integrace jazyková inteligence umělá intence intenzifikace interakce interakce sociální interdialekt interdialekty interdisciplinarita interference interjekce interlingue interlingvistika internacionalismy internacionalizace internet interpretace interpretace textu interpunkce intertext intertextovost intertextualita intervence interview interview narativní intonace inverze inzeráty íránistika ironie Isačenko, Aleksandr V. iterativa Ivančev, Svetomir izoglosy jádro výpovědi Jagić, Vatroslav Jakobson, Roman jamb Jančák, Pavel Jandyt, Václav japanistika jazyk jazyk akademický jazyk autorský jazyk básnický jazyk československý jazyk církevní jazyk filozofie jazyk literatury jazyk médií jazyk národní jazyk odboje jazyk odborný jazykolamy jazyk poezie jazyk politiky jazyk práva jazyk prózy jazyk publicistiky jazyk reklamy jazyk totality jazyk vědy jazyk vyučovací jazyky jazyky africké jazyky afroasijské jazyky aglutinační jazyky altajské jazyky americké jazyky analytické jazyky anatolské jazyky asijské jazyky austronéské jazyky balkánské jazyky baltoslovanské jazyky baltské jazyky bantuské jazyky berberské jazyky čadské jazyky chetitsko-luvijské jazyky cizí jazyky drávidské jazyky eskymácké jazyky etiopské jazyky evropské jazyky flektivní jazyky formální jazyky germánské jazyky hamito-semitské jazyky hybridní jazyky indiánské jazyky indické jazyky indoárijské jazyky indoevropské jazyky indogermánské jazyky indoíránské jazyky informační jazyky íránské jazyky italické jazyky izolační jazyky izolované jazyky jednací jazyky jihoamerické jazyky jihoslovanské jazyky kavkazské jazyky keltské jazyky klasické jazyky kreolské jazyky mayské jazyky moderní jazyky mongolské jazyky národní jazyky neindoevropské jazyky nilsko-saharské jazyky nostratické jazyky oceánské jazyky omotské jazyky orientální jazyky polabské jazyky programovací jazyky románské jazyky selekční jazyky semitské jazyky severské jazyky slovanské jazyky spisovné jazyky subsaharské jazyky světa jazyky turecké jazyky ugrofinské jazyky umělé jazyky uraloaltajské jazyky uralské jazyky východoslovanské jazyky vyhledávací jazyky západoslovanské jazyky znakové Jedlička, Alois jednotky frazeologické jednotky lexikální jednotky měrné jednoznačnost Jelínek, Milan Jelínek, Stanislav jery Jirásek, Alois Jireček, Konstantin jména jména biblická jména činitelská jména cizí jména dějová jména konatelská jména letadel jména lodí jména místní jména obchodní jména obyvatelská jména osobní jména pomístní jména postav jména rodná jména tvrzí jména ulic jména zeměpisná Joyce, James Jungmann, Josef jurislingvistika juxtapozice kadence Kafka, Franz kalambúry kaligrafie Kalista, Zdeněk kalky kancionály Kant, Immanuel Karel IV. Karlík, Petr kartografie katalogy kategorie mluvnické kategorie sémantické kauzalita kázání Kellner, Adolf kinezika Klaret klasifikace Klaus, Václav Kleklar, Jan Klíma, Ivan klitika kmen Knappová, Miloslava knihovnictví knihtisk knihy městské knihy smolné knihy soudní Knittlová, Dagmar Knop, Alois Kocourek, Rostislav kodexy kodifikace kodikologie kódování kódy kódy jazykové koherence koheze Kohout, Pavel koiné koktavost koledy kolísání Kollár, Ján Kollár, Jan kolokabilita kolokace Komárek, Miroslav komeniologie Komenský, Jan Amos komika komika jazyková komiks komparatistika komparativ kompetence jazykové kompetence komunikační kompetence sociokulturní kompozice kompozita kompozita hybridní komunikace komunikace církevní komunikace člověk-počítač komunikace člověk-stroj komunikace elektronická komunikace fatická komunikace firemní komunikace institucionální komunikace interkulturní komunikace internetová komunikace interpersonální komunikace jazyková komunikace literární komunikace masová komunikace mediální komunikace mezikulturní komunikace mluvená komunikace multietnická komunikace nejazyková komunikace neverbální komunikace obchodní komunikace odborná komunikace pedagogická komunikace písemná komunikace počítačová komunikace pracovní komunikace psaná komunikace vědecká komunikáty koncepce konceptualizace koncovky koncovky pádové kondenzace kondicionál konektory konference konflikty jazykové kongruence konjugace konjunkce konjunktiv konkluziv konkordance konkrétnost konkurence konotace konsonantismus konsonanty Konstantin konstituenty konstrukce akuzativu s infinitivem konstrukce existenciální konstrukce infinitivní konstrukce neprojektivní konstrukce participiální konstrukce pasivní konstrukce posesivní konstrukce slovesné konstrukce syntaktické konstrukce větné konstrukty kontakty kontakty jazykové kontaminace kontatky jazykové kontext kontrakce konvence konvergence konverzace konverze koordinace Kopeckij, Leontij Vasiljevič Kopecký, Milan Kopitar, Jernej koreference korektnost korektnost politická korektory korektury korelace korespondence korespondence firemní korespondence obchodní korpusy korpusy jazykové korpusy lingvistické korpusy národní korpusy paralelní korpusy počítačové korpusy synchronní korpusy textové korpusy závislostní Kosmas kosmonyma koutky jazykové KPČJ Král, Josef Krčmová, Marie kreativita kreolizace kriminalistika Kripke, S. A. kritika kritika literární kritika textová kroatistika kroniky Kuba, Ludvík Kubátová, Marie Kučera, Henry Kudělka, Milan kultivace jazyka kultura kultura jazyková kulturologie Kundera, Milan kursy jazykové Kurz, Josef kvantifikace kvantifikátory kvantita kvantita vokalická Kyas, Vladimír Kyjevské listy lakuny language management language planning langue latina latina starověká latinismy latinka Leech, Geoffrey legendy legendy svatováclavské Lehár, Jan lemmata lemmatizace lesnictví lexémy lexikalizace lexikografie lexikografie diachronní lexikografie historická lexikografie komputační lexikografie počítačová lexikologie lexikon lexikostatistika libreto likvidy lingua franca lingvisté lingvistika lingvistika algebraická lingvistika aplikovaná lingvistika areálová lingvistika diachronní lingvistika feministická lingvistika forenzní lingvistika formální lingvistika funkční lingvistika genderová lingvistika gerontologická lingvistika historická lingvistika institucionální lingvistika kognitivní lingvistika komputační lingvistika konfrontační lingvistika kontrastivní lingvistika korpusová lingvistika kulturní lingvistika kvantitativní lingvistika marxistická lingvistika matematická lingvistika naivní lingvistika obecná lingvistika počítačová lingvistika srovnávací lingvistika strojová lingvistika strukturní lingvistika synchronní lingvistika textová lingvodidaktika lingvoreálie Linhartová, Věra listiny literáronyma literatura literatura česká literatura pro děti liturgie Loderecker, Petr logika logika transparentní intenzionální logika výroková logonyma logopedie lokál lokalizace Lopatka, Jan Lotko, Edvard Loucká, Pavla Ludvíkovský, Jaroslav Luther, Martin Lutterer, Ivan lyrika Macek, Josef Mácha, Karel Hynek Machek, Václav Macurová, Alena majority Majtánová, Marie makaronismy malapropismy management management jazykový manipulace mapy jazykové marketing marrismus Martincová, Olga Martínková, Dana Marysko, Karel maskulina maskulina generická maskulinum generické matematika materiály materiály dialektologické Materna, Pavel Mathesius, Bohumil Mathesius, Vilém matriky média média elektronická média masová medievalistika melodie memoáry metafora metafory metajazyk metatext meteorologie Metoděj metodika metodologie metody metody komunikační metody komunikativní metody statistické metonymie metrika metrum mezery lexikální Michálek, Emanuel Michna z Otradovic, Adam Mickiewicz, Adam mikrojazyky mimesis mimika mince mineje mineralogie minority míry misály místopis historický Mistrík, Jozef mlčení mluva mluva brněnská mluva lidová mluva městská mluva nezávadná mluva profesní mluvčí mluvenost mluvnice mluvnice historická mlýny modalita modelování modely jazykové modlitby moduly kontrolní modus mokilko mondegreeny monoftongizace monology moravismy morfematika morfémy morfologie morfologie formální morfonémy morfonologie morfosyntax morfy Morgenstern, Christian motivace Mrázek, Roman multietnicita multikulturalita multilingvismus multimédia multiverbizace Murko, Matija muzikologie myslivost mytologie mýty n-kmeny Nabokov, Vladimir nadávky nahuatl nápisy nápisy náhrobní narace narativ narativita narativnost naratologie národnost národnosti národopis národy návody nazály názvosloví názvy názvy barev názvy geografické názvy hub názvy jídel názvy lidové názvy literární názvy osob názvy peněz názvy pevností názvy profesí nederlandistika nedeterminovanost nedokonavost negace negociace Nejedlý, Jan Nejedlý, Vojtěch němčina němčina horní nová němčina horní raná němčina rakouská němčina raná horní němčina stará Němec, Igor neografie neologie neologismy neosémantismy Neruda, Jan nespisovnost netspeak neurčitost neurolingvistika neutra neutralizace newspeak Nezval, Vítězslav nicky Nitsch, Daniel nivelizace nomina agentis nominace nominalizace nominativ nominativ jmenovací nordistika normy normy jazykové normy komunikační normy právní normy stylistické normy stylové normy výslovnostní notace Novák, Arne Novák, Ĺudovít Novák, Pavel Nováková, Julie noviny obchod obrana jazyka obrany obraz světa jazykový obrození národní obsah obscénismy ochrana jazyka odbory odezírání odívání odkazování odpovědi odstavec odvozování ogranizace lingvistické práce ohnisko oikonyma okazionalismy Olbracht, Ivan Oliva, Karel st. olympiády omluvy Ondrejovič, Slavomír onikání onomastika onomastika literární onomatopoie onomaziologie ontogeneze ontologie onymie opakování opera opozita optativ organizace organizace lingvistické práce orientalistika orientátory ornitologie oronyma ortoepie ortofonie ortografie osady zaniklé Osers, Ewald oslovení osnovy osoba ostrovy jazykové osvojování jazyka otázky Ovidius Naso, Publius pacienti Pacnerová, Ludmila pády Palát, Augustin palatalizace paleografie paleoslovenismy paleoslovenistika památky českohlaholské památky charvátskohlaholské památky hlaholské památky literární památky písemné památky staročeské památky staroslověnské památníky paměti Panevová, Jarmila panglottie Paprocký z Hlohol, Bartoloměj papyrologie paradigma paradigmatika parafráze Páral, Vladimír paralingvistika parataxe paremiografie paremiologie parenteze parimejníky parodie parole paronyma participanty participia pasionály pasivum Pasternak, Boris Páta, Josef Patočka, Jan patologie jazykové patrocinia pauzy Pavel, Ota pečetě pedagogika pedolingvistika Peirce, Charles Sanders pejorativa percepce Peregrin, Jaroslav perfektiva perfektum periferie perifráze periodika personifikace perspektiva větná perspektiva větná funkční persvaze piktogramy pinyin písmena velká písmo písmo klínové písmo novogotické písmo obrázkové písně písně duchovní písně lidové Pitr, Josef Bonaventura plánování jazykové Platon pleonasmus Pleskalová, Jana plotna plurál plurál autorský počítače podmět podnikání Poe, Edgar Alan poetika poetismus poetizace poezie poezie česká poezie experimentální poezie lidová pohádky Pohl, Jan Václav pojmenování pojmenování obrazná pojmenování víceslovná pojmy pojmy syntaktické Poláček, Karel Poldauf, Ivan polemiky pole sémantické policie politika politika jazyková politologie polonismy polonistika polylexie polylogy polysémie Pomorska, Krystyna popis popis funkční generativní popularizace poradny jazykové porejonyma porozumění porozumění textu poruchy komunikace poruchy učení posesiva posesivita posesivnost poslech postfixy postily postmodernismus postoje hodnotící postoj k jazyku postpozice poststrukturalismus posuny významové povědomí jazykové pověsti pozdravy práce diplomové práce disertační práce habilitační práce písemné práce rigorózní práce seminární práce studentské pragmatika pragmatonyma Prague Dependency Treebank prajazyk prameny prameny písemné prameny textové pranostiky Prasek, Vincenc pravda pravděpodobnost pravdivost pravidla pravidla pravopisu právo právo jazykové pravopis pravopis diakritický právo pracovní pravoslaví pravost praxe pojmenovávací precedentnost predikace predikát predikativa predikativnost predikátory prefixace prefixoidy prefixy prejotace prepozice preskripce Presl, Jan Svatopluk presupozice préteritum pretext prézens Procházková, Lenka produktivita produktivnost profesionalismy Profous, Antonín programování programy programy jazykové programy počítačové programy výukové projektivnost projekty projevy projevy jazykové projevy mluvené projevy psané promluva promluvy promluvy duchovní pronominalizace propaganda propozice propria proprializace prosby prostor protetické v- proteze próza próza česká prozódie prozopografie prvotisky psaní psanost pseudonymy psycholingvistika psychologie psychologie osobnosti publicistika publicistika bulvární publicistika sportovní Puchmajer, Antonín Jaroslav purismus Purkyně, Jan Evangelista Purm, Radko Putnam, Hilary Quine, Willard Van Orman Quintilianus, Marcus Fabius Racková, Marie radixoidy Rasputin, Valentin ráz rčení reálie realizace recenze recepce reciprocita redakce redakce česká redakce charvátská redakce chorvatská redakce makedonská redakce srbská redundance reduplikace reference reflexiva reflexivita reformy reformy jazykové reformy pravopisné regesta regionalismus regionalismy regiony Rejmánková, Ludmila rekce reklama rekonstrukce réma rematizátory renesance repliky rétorika Rettigová, Magdalena Dobromila revitalizace Reynek, Bohuslav Richterová, Sylvie rod rod gramatický rodopis rod slovesný role komunikační romanisté romanistika romantismus romistika Romportl, Milan Rosa, Václav Jan roviny jazykové rozbory rozbory jazykové rozbory stylistické rozbory syntaktické rozbory větné rozhlas rozhovory Rukopis královédvorský rukopisy Rukopis zelenohorský ruly berní rumunistika runy Rusínová, Zdenka rusismy rusistika Russell, Bertrand rustistika Ryba, Bohumil rým rytmus Salzmann, Zdeněk samizdat samohlásky sanskrt satira Saussure, Ferdinand de sborníky sborníky jubilejní sborníky lingvistické Schleicher, August Sedláček, Bohumil segmentace segmentace textu segmenty Seifert, Jaroslav sémantika sémantika kognitivní sémantika lexikální sémantizace sématika sémaziologie sémiologie sémiotika sexismus sexuologie sfragistika Sgall, Petr Shakespeare, William shoda Siatkowski, Janusz Sienkiewicz, Henryk singulár sinologie sítě dialogické situace jazyková situace komunikační sjezdy sjezdy slavistické sjezdy slovanské Skácel, Jan Skála, Emil Skalička, Vladimír Skaryna, Francisko skupiny etnické skupiny jazykové Skutil, Jan slabiky Sládek, Josef Václav slang slang církevní slang hudební slangismy slang kriminální slang pivovarský slang počítačový slang profesní slang sportovní slang studentský slang vojenský slavismy slavisté slavistika slogany sloh slova slova hybridní slovakismy slovakistika slova módní Slovanský ústav slova vycpávková slova vyjmenovaná slova zkratková slova zrádná slovenistika slovesa slovesa fázová slovesa frázová slovesa modální slovesa pohybu slovesa pomocná slovesa reflexivní slovesa smyslového vnímání slovesa sponová slovesa tranzitivní slovesa zvratná slovesnost lidová slovníky slovníky autorské slovníky biografické slovníky diachronní slovníky elektronické slovníky etymologické slovníky frekvenční slovníky jednojazyčné slovníky obrázkové slovníky retrográdní slovníky valenční slovníky vícejazyčné slovníky výkladové Slovo o pluku Igorově slovosled slovosled povrchový slovosled volný SMS sociolektismy sociolekty sociolingvistika sociologie software somatismy sonety sorabistika současnost soudnictví souhlásky souhlásky obojetné soupisy sousloví soustavy psací souvětí Spal, Jaromír spisovatelé spisovnost spojení slovní spojení ustálená spojení verbonominální spojky spojky odporovací spojovník spolky spona sport správnost jazyková Spunar, Pavel srozumitelnost Stalin, J. V. standardizace Stanislav, Ján statistika stavba větná stavebnictví stereotypy stereotypy etnické Stich, Alexandr strategie strategie komunikační strategie textové stratifikace Strindberg, August strukturace strukturalismus struktura textu struktury gramatické struktury sémantické struktury syntaktické struktury textové struktury větné studie studie lingvistické studie porovnávací studie srovnávací studium Styblík, Vlastimil styl styl administrativní styl autorský styl epistolární styl esejistický styl hovorový styl individuální stylistika stylistika funkční stylizace styl konverzační styl odborný styl právní styl publicistický styl rétorický styl umělecký styl věcný styl vědecký styly styly funkční styly věkové subjunktiv subordinace substantiva substantiva dějová substantiva verbální substantivizace sufixace sufixoidy sufixy superlativ svazy jazykové Svěrák, Zdeněk světy fikční sylaby symbolismus symboly synchronie synkretismus synonyma synonymie syntagma syntagmatika syntax syntax analytická syntax funkční syntax generativní syntax nadvětná syntax textová syntax valenční syntax závislostní syntetizátory syntéza difonová systémy informační systémy jazykové systémy onymické systémy znakové tabu tagování Tárnyiková, Jarmila tautologie taxonomie technika technika výpočetní techniky mluvní tektogramatika tektonika telekomunikace televize teličnost téma tempo tempo mluvní temporalita tendence vývojové teologie teonyma teorie teorie interpretace teorie jazykové kultury teorie komunikace teorie komunikační teorie lingvistické teorie literární teorie literatury teorie pojmu teorie sémantické teorie stylu teorie textové teorie tlumočení teorie valenční teorie valenční modifikovaná teorie vyprávění teorie vyučování teorie významu teorie znaku terminografie terminologie terminologie sociální terminologizace termíny těsnopis testamenty testování testy testy jazykové text text literární textologie textovost textualita texty texty administrativní texty básnické texty biblické texty epistolární texty filozofické texty historické texty informativní texty kanonické texty klínopisné texty literární texty liturgické texty narativní texty odborné texty právní texty publicistické texty reklamní texty staročeské texty staroslověnské texty turecké texty umělecké texty vědecké tezaury theatra Tichý, Pavel tisk tisky tisky staré titulky titulky novinové tituly tituly akademické Tkadlčík, Vojtěch Tkadleček Tláskal, Jaromír tlumočení tlumočení konsekutivní tlumočení simultánní tlumočnictví Tolstoj, Lev Nikolajevič Topinka, Miloslav Topol, Jáchym topolexémy toponomastika toponyma toponymie toponymie biblická traktáty transfer transkripce transkripce fonetická translatologie transliterace transpozice Trnka, Bohumil trochej tropy Trost, Pavel Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič turečtina turismus turkologie tvarosloví tvary slovesné tvrze tykání Tyl, Josef Kajetán typografie typologie typy sémantické typy slovotvorné učebnice učení účetnictví ugrofinistika ÚJČ ukrajinistika umění výtvarné unifikace univerbizace univerzálie univerzálie jazykové Univerzita Karlova univerzity úpravy jazykové Urban, Zdeněk Urbánková, Emma urbanonyma určenost úseky promluvové úsloví útvary slohové uvozovky úzus úzus jazykový Vachek, Josef Vaculík, Ludvík vágnost Vajs, Josef Valdrová, Jana valence Vančura, Vladislav variantnost varianty variety variety jazykové vazby vazby infinitivní vazby slovesné Večerka, Radoslav věda věda informační věda literární vědy společenské Vejmluva, Václav veláry Velká Morava verba dicendi verbonominalizace Vergilius Maro, Publius versologie Veselý, Josef věta věta jednoduchá věty bezpodmětné věty dvojčlenné věty infinitivní věty jednočlenné věty oznamovací věty podmětné věty podmínkové věty rozkazovací věty tázací věty uvozovací vícejazyčnost víceznačnost vid video videokymografie vid slovesný Viewegh, Michal Vilém Mathesius Centre Vintr, Josef Vlasák, Václav vlivy jazykové Vočadlo, Otakar Vodička, Felix vojenství vokalismus vokalizace vokály vokativ Vondrák, Václav Vrančić, Faust Vrchlický, Jaroslav vtipy vulgarismy vulgarizace Vybíral, Petr výchova výchova jazyková výchova komunikační výchova mediální výchova slohová vydání kritická vyhledávání vyjednávání vykání výpověď vypravěč vyprávění vypravování výrazy číselné výrazy nezávadné výrazy odkazovací výrazy spojovací výroky výslovnost výslovnost spisovná výstavba kompoziční výstavba syntaktická výstavba tematická výstavba textová výstavba textu vyučování vyučování jazykové vývoj vývoj jazyka výzkum výzkumy význam význam lexikální význam pozměněný význam slov výzvy vzdělávání vzorce textové vzorce větné vzory vzory mluvní vzpomínky vztah k jazyku vztahy prostorové vztahy syntaktické Werich, Jan Wittgenstein, Ludwig Wollman, Frank Wollman, Slavomír WWW www Zábrana, Jan Zahradníček, Jan zahradnictví zájmena zájmena deiktická zájmena neurčitá zájmena osobní zájmena reflexivní zájmena ukazovací zájmena záporná zájmena zvratná zaklínadla zákony zákony jazykové Zaorálek, Jaroslav zápor záporky zásoba slovní zastarávání Zatočil, Leopold z Chlumce, Bartoloměj zdrobněliny zemědělství zeměpis jazykový zeugma Zeyer, Julius Zgusta, Ladislav Zimek, Rudolf z Janova, Matěj zkracování zkratky zkratky iniciálové Zlobický, Josef Valentin změny gramatické změny hláskové změny jazykové změny sémantické značkování značkování morfologické značky znak znaky znaky ikonické znaky jazykové znaky lingvistické znalosti jazykové znaménka interpunkční znělost zooapelativa zoolingvistika zoologie zoonyma zpěv zpěvníky zpracování počítačové zpravodajství zprávy zprávy technické zprávy textové Zubatý, Josef