Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach transfer lieferte 29 Treffer
1

Kultura dialogu a formy monologu

Tondl, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 161-173
2

Ako rozumejú zahraniční slovakisti češtine a zahraniční bohemisti slovenčine. Projekt receptívnej znalosti blízkeho jazyka

Pekarovičová, Jana, in: Studia Academica Slovaca 42 : Prednášky 49. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Bratislava, Univ. Komenského 2013, s. 169-180.
3

Mezijazykový transfer při učení druhého cizího jazyka

Vít, Radek, in: Cizí jazyky, 57, č. 5, 2013-14, s. 15-20
4

K otázke striedania kódov (maďarského a slovenského jazyka) v komunite Maďarov na Slovensku

Lanstyák, István, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 1, 2000, s. 1-17
5

Rola interferencji językowych wśród wyznaczników komunikacji swojskości i obcości

Nowakowska-Kempna, Iwona, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 261-271.
6

Některé aspekty výuky češtiny jako cizího jazyka v jazykovém centru

Píšová, Dagmar, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 3, 2002-03, s. 122-127
7

Problematika interference při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí

Pösingerová, Kateřina, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 229-231
8

Strojový překlad po padesáti letech (od zrodu)

Čmejrek, Martin; Panevová, Jarmila, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 124-133
9

K výuce češtiny ve frankofonní Belgii: sociokulturní faux amis

Slabochová, Dana, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis 2006, s. 139-143.
10

K projevům polsko-české interference v pravopisu

Muryc, Jiří, in: Bohemistyka, 5, č. 3, 2005, s. 208-218