Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach transgresiv lieferte 9 Treffer
1

Transgresiv absolutní v systému sekundárních předložek

Vejvodová, Jana, in: Úvahy o jazyce a literatuře, Praha, UK 2005, s. 40-46.
2

Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico español a la lengua checa

Veselá, Jana, in: Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal, Hradec Králové, Gaudeamus 2015, s.211-224
3

Přechodníky

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 62, č. 1, 2011-12, s. 46-48
4

Adjektivizovaná participia -cí, -ný v atributivní pozici ve funkci adjektivní a participiální

Gruberová, Ilona, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 73-81.
5

Typologia participiów słowiańskich

Pianka, Włodzimierz, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 43, 1997, s. 161-171
6

Syntaktische Unterschiede des Alttschechischen gegenüber dem Neutschechischen

Reimann, Michael, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 24, č. 1, 1999, s. 107-111
7

K vyjadřování relativních časů v současné češtině prostředky morfologickými

Horálek, Jan, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 369-373.
8

Ekvivalenty ruských přechodníků sloves dokonavého vidu v češtině na základě paralelních korpusů

Kocková, Jana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 251-261
9

Word order of the pronominal clitics in non-finite phrases in the Czech baroque language

Kosek, Pavel, in: Czech in Formal Grammar, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 115-130