Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kroniky lieferte 217 Treffer
1

Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova

Tošnerová, Marie, in: Studie o rukopisech, 42, 2012, s. 51-62
2

Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů ze 17. a 18. století

Brčák, Marek, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 383-407
3

K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 93, č. 2, 1995, s. 278-282
4

Nejstarší české tištěné popisy města Tábora

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 2, 1996, s. 90-95
5

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
6

Odraz česko-slovanských kontaktů ve Staročeské kronice tak řečeného Dalimila

Kvítková, Naděžda, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 179-183
7

Zlomek českobudějovické kroniky z let 1579-1595

Pletzer, Karel, in: Výběr (České Budějovice), 35, č. 3, 1998, s. 152-162
8

Kronika tak řečeného Dalimila jako cyrilometodějský pramen

Mladenova, Margarita, in: Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů 18, Praha, Euroslavica ; 1997, s. 63-69
9

Němci, Židé a Romové v Dalimilově kronice

Kvítková, Naděžda, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 108-110
10

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego

Raclavská, Jana, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 75-78.