Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach aktivum lieferte 11 Treffer
1

Pasivum v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 35], Brno, MU ; 2002, s. 93-99
2

Voice in French: active, passive and middle

Kocourek, Rostislav; Hewson, John, in: Alfa (Halifax), 1, 1988, s. 39-57
3

Frazeologičeskije ograničenija obratimosti aktivnych konstrukcij s glagolami soveršennogo vida v russkom jazyke

Kesner, Jindržich, in: Dialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 81-86
4

Korelacijata dejstvie: săstojanie i izrazjavaneto j v slavjanskite ezici

Marovska, Vera; Dikova, Bistra, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 153-157
5

Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur (am Beispiel des Tschechischen)

Trost, Klaus, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. A 42, 1994, s. 15-28
6

Genus verbi: stillistische Untersuchung - semantische Deutung

Ulrichová, Michala, in: Lingua viva, 10, č. 18, 2014, s. 20-31
7

Leksičeskije ograničenija obratimosti aktivnych konstrukcij

Kesner, Jindržich, in: Rossica Olomucensia, 38, č. 1, 2000, s. 255-263
8

Derived frames and the lexicon

Skoumalová, Hana, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 154-168
9

Towards an analysis of the research article: the use of the passive and active voice

Zapletalová, Gabriela, in: Studia Anglica (Ostrava), 2, 2006, s. 36-51
10

Poznámky k funkci diateze v italštině a angličtině na rovině FVP

Klímová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 86, č. 2, 2004, s. 79-93