Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach i-kmeny lieferte 8 Treffer
1

Parisylabá v latinčine

Buzássyová, Ľudmila, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 45-55.
2

I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza. Prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku

Gladkova, Hana, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 87-94.
3

Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy: flektívne pravidlá tretej deklinácie

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 42, č. 1-2, 2000, s. 18-35
4

Describing Old Czech declension patterns for automatic text analysis

Synková, Pavlína; Lehečka, Boris; Oliva, Karel, in: Mundo Eslavo (Granada), 13, 2014, s. 7-17
5

Užití alomorfů dativu a lokálu plurálu feminina práce - historie a současnost

Tušková, Jana Marie, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 176-184
6

Staroruské skloňování v severoruských památkách 16. století

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 9-11
7

Problematika staroruské substantivní paradigmatiky. Popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století

Blažek, Vladimír Praha 1998
8

Lokálové konstrukce ve struktuře věty

Kamiš, Karel Vědec. red. Kořenský, Jan Ústí n. Labem 2003