Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach penultima lieferte 10 Treffer
1

Constitution of the classical Latin accent

Pultrová, Lucie, in: Latin Linguistics Today : Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zur Lateinischen Linguistik, Innsbruck, April 4-9 2009, Innsbruck, Inst. für Sprachen und Literaturen der Univ. Innsbruck ; 2010, s. 75-85
2

On the accentuation of the Latin words with enclitics

Pultrová, Lucie, in: Graecolatina Pragensia, 24, 2012, s. 65-75
3

Od praindoevropského ke klasickému latinskému akcentu

Pultrová, Lucie, in: Indoevropská fonologie a morfologie [IdeFonMorf] : Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia 21. 10. 2009, Brno, MU ; 2010, s. 55-70.
4

From the Proto-Indo-European to the classical Latin accent

Pultrová, Lucie, in: Listy filologické, 134, č. 3-4, 2011, s. 219-243
5

Late accent shifts in fixing of stress in West Slavic

Wiśniewski, Tomasz, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 218-236
6

Saturnský verš: shrnutí bádání

Vaníková, Martina, in: Auriga, 50, 2008, s. 5-26
7

Předliterární latinský přízvuk. The prehistoric Latin accent

Pultrová, Lucie, in: Auriga, 42, č. 1-2, 2000, s. 5-17
8

K problematice specifických prozodických poměrů v některých lokalitách západních a jižních Čech

Holub, Zbyněk, in: Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník : Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, Plzeň, ZČU ; 2012, s. 248-260.
9

The Vocalism of Latin Medial Syllables

Pultrová, Lucie Praha 2006
10

Příspěvek k diskusi o vývoji praslovanského akcentu na pozadí prozodického systému užšího regiolektu

Holub, Zbyněk, in: Genius loci českého jihozápadu 6 : Sborník z konference konané 21. a 22. října 2009 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Plzeň, Studijní a vědec. knih. Plzeňského kraje ; 2010, s. 19-25.