Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach posesiva lieferte 48 Treffer
1

Několik poznámek k české NP

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 51-65
2

Staroslověnská personální propria v posesivu

Večerka, Radoslav, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 236-245.
3

Studies in the English Language. Part 1

Dušková, Libuše Rkp. k vyd. připrav. Klégr, Aleš Praha 1999
4

Tzv. posesivní adjektiva v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 75-83
5

Príznakovosť vo vyjadrení posesívnych vzťahov v slovenčine

Gerlaková, Alexandra, in: Západoslovanské jazyky v 21. století 2 [ZSlJ 2], Ostrava, OU ; 2005, s. 55-61.
6

Posesivita - vzťah posesora a posesa - hľadanie východiska

Gerlaková, Alexandra, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 72-75
7

K interpretaci pomístních jmen typu Krobotů/Pekařů les na Moravě a ve Slezsku

Šipková, Milena, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 316-321.
8

Několik dat k morfosyntaxi nominálních posesiv ve staré češtině

Karlík, Petr, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 111-120.
9

Slovanská posesiva derivovaná segmenty -ov-/-ow- nebo -in-/-yn

Karlík, Petr, in: Jezikovna predanost, Maribor, 2006, s. 214-228
10

Adverbální předmětový genitiv a jeho protějšky v nominálních konstrukcích: případ posesiva

Kolářová, Veronika, in: Philologica, 72, 2013, s. 411-421