Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tempo lieferte 58 Treffer
1

The Linguistic Basis of Articulation Rate Variation in Czech

Dankovičová, Jana Frankfurt a. Main 2001
2

K fonetickému výzkumu tempa řeči a tempa artikulace v čteném textu a spontánním projevu

Balkó, Ilona, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 38-44
3

Utjecaj tempa na vremenske karakteristike govornih odsječaka

Horga, Damir, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 153-165.
4

Rhythm metrics for speaker identification in Czech

Weingartová, Lenka, in: Phonetica Pragensia, 13, 2013, s. 33-42
5

Pauzy v mluveném projevu učitele

Balkó, Ilona, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 1, 2007-08, s. 17-21
6

Dependence of individual speech rate on speech task

Veroňková, Jitka, in: Phonetica Pragensia, 10, 2004, s. 79-95
7

Individuální mluvní tempo v různých řečových situacích (na základě nahrávek ze seminářů)

Veroňková, Jitka, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 128-135
8

Temporální kvality nepřipravených mluvených projevů žáků 6. a 9. tříd ZŠ

Balkó, Ilona, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 367-371.
9

Mluvní tempo z pohledu lingvistických i nelingvistických věd

Balkó, Ilona, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 87-91.
10

Mluvní tempo v rozhlase a v televizi

Bartošek, Jaroslav, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 145-153.