Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prefixoidy lieferte 31 Treffer
1

Kvantifikačně-intenzifikační významy prefixoidů (na materiálu současné češtiny)

Šmídová, Pavla, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 87-95
2

K novým složeninám v současné psané české publicistice (na základě materiálu NSČ 2)

Mitter, Patrik, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 93-97.
3

Sobre algunas particularidades morfofonológicas de los elementos prefijales en español

Stehlík, Petr, in: Studia Romanistica, 10, č. 2, 2010, s. 49-56
4

Komponent BIO- v hybridních složeninách a jeho významy

Mitter, Patrik, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 94-98
5

Nový význam komponentu euro- v současné češtině

Mitter, Patrik, in: Jazykovědné aktuality, 40, č. 3-4, 2003, s. 34-37
6

Krajní póly fungování kvantifikačně-intenzifikačních prefixoidů?

Opavská, Zdeňka, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 35-41
7

Složená hybridní substantiva s prvním komponentem arci- v češtině

Mitter, Patrik, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 199-202
8

Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)

Veselý, Vojtěch, in: Naše řeč, 100, č. 1, 2017, s. 18-27
9

Složená hybridní substantiva s prvním členem pseudo-, střed nebo okraj slovní zásoby?

Mitter, Patrik, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 63-66
10

Neologické tendence v současné češtině

Martincová, Olga, in: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 56], Praha, FF UK ; 2013, s. 28-37