Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach deadjektiva lieferte 20 Treffer
1

A diachronic perspective on Old English deadjectival nouns ending in -p(u)/-t(u)

Čermák, Jan, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 28, č. S 8, 2002, s. 19-25
2

Czech adverbs as case-marked adjectives

Caha, Pavel; Taraldsen Medová, Lucie, in: Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure [FDSL 7] : Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007, Frankfurt a. Main, Lang 2009, s. 31-42
3

Tvoření deadjektivních adverbií ve východomoravských dialektech

Hlubinková, Zuzana, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 199-201
4

K polyfunkčnosti formantů pro názvy vlastností

Šimandl, Josef, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 129-133.
5

Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině

Lehečková, Eva Praha 2011
6

Nejstarší typ českých deadjektivních antroponym utvořených konverzí

Pleskalová, Jana, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 66-71.
7

Příjmení s negací

Mrhačová, Eva, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 29-34.
8

K vyjadřování kategorie nabývání (vyššího stupně) vlastnosti v současné češtině a němčině

Šimečková, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 4, 2002, s. 325-331
9

K jednomu způsobu vyjadřování velké míry u adjektiv ve staré češtině (o přemilé holubičce a převýborné topičce)

Černá, Alena M., in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 128-134
10

Česká příjmení typu Dokoupil/Nedbal

Mrhačová, Eva, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie = Studia slavica 4 (Opole), 2000, s. 149-152