Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach apelativa lieferte 181 Treffer
1

Španielske apelatíva utvorené z vlasných mien

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 36, č. 1-2, 1992-93, s. 25-28
2

Die appellativische und die propriale Sprachsphäre

Šrámek, Rudolf, in: Österreichische Namenforschung (Wien), 19, 1991, s. 73-78
3

Teória vlastného mena. Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii

Blanár, Vincent Bratislava 1996
4

Apelativa s významem 'červená země' v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 243-247
5

Apelativní pojmenování cest v nářečích

Racková, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 46-50
6

Apelativa boučí, bučí, boučina, bučina a adjektivum březí v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 219-222
7

Pomístní jména v Čechách vzniklá z cizích apelativ označujících trativody

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych : Materiały z Międzynorodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26.-27. 10. 1998, Białystok, Uniw. w Białymstoku 1999, s. 243-249.
8

Orographische Termini in der Toponymie Böhmens

Malenínská, Jitka, in: Österreichische Namenforschung (Klagenfurt), 27, č. 1-2, 1999, s. 69-74
9

Die deutschen Appellativa in der Flurnamensammlung Böhmens - die deutschen Rodungsnamen?

Matúšová, Jana, in: Österreichische Namenforschung, 29 (2001), č. 1-2, 2002, s. 155-162
10

Z hydronymie povodia Torysy

Gerlaková, Alexandra, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 70-75