Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach modlitby lieferte 53 Treffer
1

Staroslověnská Modlitba proti ďáblovi

Konzal, Václav, in: Europa Orientalis (Salerno), 11, č. 2, 1992, s. 172-231
2

Staroslavjanskaja molitva protiv d'javola

Konzal, Václav Moskva 2002
3

Staroslověnská modlitba proti ďáblu. Nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví

Konzal, Václav Sestavovatel, kompilátor Čajka, František Praha 2015
4

K překladům modlitby Deus, cui proprium est misereri do češtiny

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 2, 1996, s. 411-419
5

K překladům modlitby Sub tuum praesidium confugimus do češtiny

Klimeš, Lumír, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 321-328.
6

Ke vzniku Kyjevských listů a Modlitby proti ďáblovi

Kølln, Herman, in: Bibliotheca Strahoviensis, 3, 1997, s. 119-123
7

Modlitba z hlediska lingvistického

Göttlicher, Roman, in: Teologické texty, 14, č. 5, 2003, s. 178-180
8

Modlitba jako typ komunikátu

Göttlicher, Roman, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 86-90
9

Církevněslovanská Modlitba sv. Řehoře a její původ v komparaci s latinskou předlohou

Vepřek, Miroslav, in: Slavia, 76, č. 1, 2007, s. 1-11
10

Otazníky kolem církevněslovanské Modlitby k sv. Trojici a českých vlivů na literaturu Kyjevské Rusi

Konzal, Václav, in: Slavia, 60, č. 3, 1991, s. 232-247