Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vokalismus lieferte 21 Treffer
1

Tendencje rozwojowe kaszubskiego wokalizmu

Sawicka, Irena, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 167-176.
2

Normalization of the vocalic space

Volín, Jan, in: Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions : COST Action 2102 International Conference, Prague, Czech Republic, October 15-18 2008, Berlin, Springer ; 2009, s. 190-200
3

Normuvannja fonetyčnoji systemy ukrajins'koji movy 17-počatku 18 st. (vokalizm)

Malinevs'ka, N. P., in: Rossica Olomucensia, 40, č. 1, 2002, s. 231-241
4

Vokalizam na Grigorovičeviot parimejnik

Pilát, Štefan, in: Meġunaroden makedonistički sobir : Referati od naučniot sobir održan 29-31 avgust 2008 g. vo Ochrid, Skopje, 2010, s. 327-333
5

Vidbyttja fonolohičnoji systemy ukrajins'koji movy v antroponimiji XVI - počatku XVII st

Malinevs'ka, Natalja, in: Ucrainica, 2, č. 1, 2006, s. 89-95
6

Zur Sprache des ältesten deutschen Rechtstextes der Stadt Olmütz aus dem Jahre 1352

Schwarz, František, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 1 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU 1995, s. 132-143.
7

K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu

Šlosar, Dušan, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 224-228.
8

Od istorijata na slovenskiot vokalizam

Vidoeski, B.; Topolinjska, Z. Skopje 2006
9

Bildungsmuster von Onomatopoetika im Deutschen und Tschechischen

Schuppener, Georg, in: Bilingualer Sprachvergleich und Typologie : Deutsch - Tschechisch, Tübingen, Groos Verlag 2013, s. 159-176
10

Analýza formantů nářečních samohlásek (na materiálu centrální hanáčtiny)

Adámková, Ilona, in: Studia Slavica, 18, č. 1, 2014, s. 121-131