Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pragmatonyma lieferte 38 Treffer
1

Funkční a jazykově kulturní aspekty pragmatonym

Knappová, Miloslava, in: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe : Sborník z 3. celostátního semináře "Onomastika a škola", Ústí n. Labem 21.-22. 6. 1988, Brno, Onomastická komise ČSAV ; 1989, s. 27-34
2

Modelové poňatie pragmatoným

Garančovská, Lenka, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 470-496
3

K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov)

Garančovská, Lenka, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 264-270.
4

Pragmatonyma v teorii - v praxi - ve škole

Uher, František, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 139-144.
5

Názvy výrobků z hlediska funkčního a jazykového

Knappová, Miloslava, in: Naše řeč, 75, č. 3, 1992, s. 113-119
6

To pivečko je věru nebeský dar (onomastický přípitek)

Pastyřík, Svatopluk, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 400-407
7

Manipulace s významem u názvů pro výrobky

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 9-10
8

Onymicko-apelativní charakter světa produktů a zboží

Jílková, Hana, in: Čeština doma a ve světě, 15, č. 3-4, 2007, s. 120-125
9

Je nutno psát jen Karlovarské oplatky ?

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 2, 2007-08, s. 82-83
10

Problematika pomenovania mliečnych výrobkov

Garančovská, Lenka, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 116-124