Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pretext lieferte 27 Treffer
1

Literatura v literatuře. Sborník referátů z literárněvědné konference 37. Bezručovy Opavy

Red. Hodrová, Daniela Praha 1995
2

Text a posttext. Cestami poetiky a estetiky k postmoderne

Žilka, Tibor Recenzenti Mathauser, Zdeněk Nitra 1995
3

Karkulka v kraji divů. Nad obrázkovými knížkami pohádek přejatými ze zahraničí

Jedličková, Alice, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 7-8, 1999-2000, s. 159-171
4

Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém

Čechová, Marie, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 74-57
5

Intertextovost jako překážka porozumění reklamnímu textu

Holanová, Radka, in: Medium et scopus : Jazyky literatury v edukaci a komunikaci, Praha, Karolinum ; 2013, s. 169-180.
6

Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů)

Křístek, Michal, in: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století : Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou - květen 2004, Boskovice, Albert ; 2004, s. 136-145
7

Parodie jako forma intertextuality

Mareš, Petr, in: Slovo a slovesnost, 73, č. 4, 2012, s. 285-298
8

Intertextovost jako možný zdroj neporozumění učebnímu textu

Holanová, Radka, in: Didaktické studie, 4, č. 2, 2012, s. 61-73
9

Prätext als eines der Verkaufsfördern den sprachlichen Mittel

Jílková, Hana, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 2, 2008, s. 67-80
10

Využití architextuality v reklamě

Holanová, Radka, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 88-95