Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach diachronie lieferte 160 Treffer
1

Synchrony and diachrony

Qian, Jun, in: Foreign Languages Research, č. 2, 1996, s. 1-6
2

Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. B: Diachronní disciplíny

Šlosar, Dušan; Večerka, Radoslav, in: Univerzity na prahu nového tisíciletí, Brno, MU ; 1995, s. 131-147 Angl.
3

Racionalistické modelování jako "nutné zlo"synchronní a diachronní lingvistiky

Komárek, Miroslav, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 83-86.
4

Trávníčkův přínos k diachronii

Šlosar, Dušan, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 55-57
5

Poznámky k učivu o vývoji češtiny

Komárek, Karel, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. zvl., 1999, s. 29-30
6

Uplatnění vývojových prvků jazyka ve výuce češtiny na základní a střední škole

Chýlová, Helena, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 135-139.
7

K zaměření diachronie v jazykové výchově

Komárek, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 33-35
8

K dnešnímu stavu české antroponomastiky

Knappová, Miloslava, in: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví [VJMlČ] : Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Brno, MU ; 2001, s. 9-16.
9

Omonimia în flexiunea verbală româneasca: diacronie şi tipologie

Felix, Jiří, in: Studii şi cercetări lingvistice (Bucureşti), 49, č. 1-2, 1998, s. 151-156
10

Proměny funkce obecné češtiny při stylizaci textů

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 209-219