Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kinezika lieferte 7 Treffer
1

Rečová komunikácia

Škvareninová, Oľga Bratislava 1995
2

Význam neverbální komunikace v obchodním jednání

Celerová, Jaroslava, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 289-294
3

A study in functional sentence perspective of a spoken discourse and bodily movements: creating a corpus

Sedlářová, Lenka, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 224-230
4

Neverbální signály jako spoluindikátory propozičního a ilokučního aktu

Kučerová, Šárka, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 16-40.
5

Prostor v obchodní komunikaci

Celerová, Jaroslava, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 141-144.
6

Řečová komunikace verbální a neverbální. Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu

Lepilová, Květuše Ostrava 1998
7

Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopln. a přeprac. vyd

Mikuláštík, Milan Praha 2010