Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach proprializace lieferte 9 Treffer
1

Motivácia a tvorba slovenských hydroným v minulosti a v (blízkej) budúcnosti

Krško, Jaromír, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 243-247.
2

K rekonstrukci proprializačních procesů

Nejedlý, Petr, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 313-318
3

K vzájemnému obohacování apelativní a propriální sféry jazyka. Apelativizace proprií a proprializace apelativ

Harvalík, Milan, in: Nazwy własne a społeczeństwo. Tom pierwszy : 1. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. 2. Antroponimia, Łask, Leksem 2010, s. 33-39
4

Význam lexikální jednotky v historické perspektivě

Vajdlová, Miloslava, in: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Toruń, Wyd. Naukowe Uniw. M. Kopernika ; 2014, s. 297-310.
5

Appellativisation and proprialisation: the gateways between the appellative and proprial sphere of language

Harvalík, Milan, in: Name and Naming : Synchronic and Diachronic Perspectives, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publ. ; 2012, s. 10-17
6

Nomina propria v básnickém díle Otokara Březiny?

Pastyřík, Svatopluk, in: Otokar Březina 2003 : Materiály ze sympozia konaného v Jaroměřicích nad Rokytnou 17. a 18. října 2003, Tišnov, Sursum ; 2004, s. 44-50
7

Apelatywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej

Komárek, Karel, in: Poznańskie spotkania językoznawcze 6, Poznań, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przijaciół Nauk 2001, s. 91-98
8

Sémantická proměna označení Pantheon/pantheon a Slavín/slavín

Nekula, Marek, in: Diachrone Aspekte slavischer Sprachen : Für Ernst Hansack zum 65. Geburtstag, München, Sagner 2012, s. 35-57
9

Osobní jména v českých biblích

Komárek, Karel Olomouc 2000