Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach aluze lieferte 57 Treffer
1

Rozumíte, když se mluví česky?

ndl, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 109
2

Co je aluze?

Zapletal, Petr, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. V 7, 2007, s. 51-63
3

Allusion in the press. An applied linguistic study

Lennon, Paul Berlin 2004
4

Allusion and parody in Britisch press advertising

Jettmarová, Zuzana, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 125-151
5

Aluze a citáty v české reklamě

Srpová, Hana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 137-146
6

Intertextovost v mluvě mládeže

Kotenová, Michaela, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 167-172.
7

Asociační funkce vlastních jmen v literatuře

Dvořáková, Žaneta, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 138-145.
8

Mluvené a psané texty ve vzájemných citacích (aluzích)

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 67-81
9

Gazetnyje zagolovki-alljuzii

Pilátová, Jindřiška, in: Hľadanie ekvivalentnosti 1 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov 16.-17. 9. 2002, Prešov, FF Prešovské univ. ; 2003, s. 203-208.
10

Gazetnyje zagolovki-alljuzii

Pilátová, Jindřiška, in: Informační bulletin ČAR, č. 17, 2003, s. 14-19