Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach evropeismy lieferte 45 Treffer
1

Francouzští lingvisté nechtějí "euroland(e)", ale "zónu eura"

in: Lidové noviny (Praha), 1999, 9.1.1999
2

Idiomatickosť a princíp vývinu vo frazeológii

Mlacek, Jozef, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 241-252
3

Jevrejs'ki imena sered ukrajins'kych kozakiv

Rožčenko, Zoja, in: Opera Slavica, 14, č. 2, 2004, s. 11-19
4

Užívejme slov: cena včetně obalu

Jelínek, Milan, in: Moravskoslezský den, 2000, 11.10.2000
5

O novodobém českém jazykovém purismu a jeho ztroskotání

Jelínek, Milan, in: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy, Bratislava, Veda ; 1997, s. 153-163
6

Russkije frazemy s komponentami-simvolami i jevropejskij frazeologičeskij fond

Jankovičová, Milada, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 421-426
7

Dilemme d'européisation de la langue tchèque littèraire ou de sa purification

Jelínek, Milan, in: The Crossroads of European Culture 1998 : Responsibilities and Hopes, Brno, VUT ; 1999, s. 257-265
8

K nekotorym vyraženijam predložnogo charaktera v sovremennom russkom i češskom jazykach

Brandner, Aleš, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 107-120
9

Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině

Jelínek, Milan, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 103-109.
10

K problematice neosémantizmů internacionální povahy

Mravinacová, Jitka, in: Varia 11 : Zborník materiálov z 11. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2004, s. 18-21