Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach persvaze lieferte 200 Treffer
1

Persvazivní funkce v nabídkových dopisech

Zimová, Ludmila, in: Język w marketingu, Łódź, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2008, s. 345-353.
2

Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios

Stehlík, Petr, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 35, č. L 26, 2005, s. 107-116
3

Pedagogický aspekt komunikace mezi rodiči a dětmi. Wychowawczy aspekt komunikacji rodziców z diećmi

Kułaczkowski, Jerzy, in: Komunikace a handicap : Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.-7. 9. 2011 Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2012, s. 49-56.
4

Poetika ve službách persvaze

Jaklová, Alena, in: Stil, 1, 2002, s. 265-272
5

Skryté předpoklady komunikace

Doubravová, Jarmila, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 4, 1998, s. 256-259
6

Přitažlivost gramatické formy kladných a záporných výrazů při přesvědčování

Mezuláník, Jiří, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 127-130
7

Nechlubme se před polskými lingvisty!

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 9, 1995, s. 536
8

K výrazovým prostředkům ujišťování a přesvědčování v ruštině a v češtině

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 50, č. A 49, 2001, s. 119-125
9

The explicit and the implicit in the suasion frame

Fried, Mirjam; Östman, Jan-Ola, in: Proceedings of CIL 17, CD-ROM, Praha, Matfyzpress ; 2003, [22 s.]
10

Pragmatika presvedčovania

Dolník, Juraj, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 54-59.