Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
41

Словѣньская псалътырь. Psalterium Bononiense. Interpretationem veterem slavicam cum aliis codicibus collatam, adnotationibus ornatam, appendicibus auctam edidit..

Jagić V. - Vindobonae-Berolini-Petropoli MDCCCCVII - Рец. Карскій E. - РФВ. L VIII (1907), 422-424; Погорѣловъ В. - Изв. XIII (1908), 1, 440-464; Vоndrák V. - І (1908), 140-143; Páta J. - LF. XXXV (1908), 66-69; Vondrák V. - GGA. CLXXI (1909), 99-108.
42

О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии.

Василенко Н. П. - Киев, Ун-т, 1904. II + 4-231 с. - Первонач. напечат: КС, т. 80, 1903, № 1, отд. 1, с. 1-50; № 2, отд. 1, с. 295-322; № 3, отд. 1, с. 462-491; т. 81, 1903, № 5, отд. 1, с. 315-346; т. 83, 1903, № 10, отд.. 1, с. 140-152; № 11, отд. 1, с. 389-430; № 12, отд. 1, с. 699-735. Очерк жизни и деятельности. Характеристика заслуг Бодянского в изучении Украины.
43

Geschichte der Slavenapostel Konstantinus (Kyrillus) und Methodius quellenmässig untersucht und dargestellt

Götz L. - Gotha 1897 - Рец. - SWAW. CXXXVI (1897), S. IX.; - MVGDB. XXXVI (1897), 3-4.; Pastrnek F. - ČČH. III (1897), 10-12.; Vondrák V. - ČČM. LXXXI (1897), 324-352.; Vondrák V. - LCB. XLVIII (1897), 582-583.; Bonwetsch G. - ThLbl. 1897, 478-479.; - ЖМНП. CCCXI (1897), 256-257.; - BB. IV (1897), 705-706.; Б[улгако]въ A. - Къ исторіи просвѣщенія славянъ свѣтомъ христіанства. - ТКДА. XXXVIII (1897), 2, 296-306.; Nachtigall K. - ASPh. XX (1898), 124-140.; Caro J. - HZ. LXXXI (1898), 151-152.; Hahn H. - Mit. a. d. hist. Lit. XXVI (1898), 4.; Кордуба М. - ЗТШ. XXVII (1899), 4-7.; Вrückner А. - КН. XIII (1899), 830-832.; Лавровъ П. - BB. VII (1900), 110-134.
44

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
45

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Chodakowskiego z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskiego i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
46

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
47

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;
48

Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach)

Ź. - Tygodnik petersburski 1840, s. 104-5, 120-2
49

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Warszawa 1841, 8°, s. 142 - Odb. z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi nad tym artykułem. Biblioteka warszawska 1843. II. 243 - 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te uwagi. Biblioteka warszawska 1843. II. 565-79; Maciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. Biblioteka warszawska 1841. II. 469-76.
50

Ladowid i Miliada, czyli początek Kijowa. Obraz Słowian V. wieku. (Przekład z Tableau Slave du Cinquième siêcle)

Rassumowski - Warszawa [1826] 8°, s. 99