Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
51

Třešinka na dortu

Tichá, Zdeňka, in: Právo (Praha), 2000, 19.6.2000
52

Antroponymum jako součást francouzských frazémů

Koláříková, Dagmar, in: Cizí jazyky, 61, č. 3, 2017-18, s. 13-23
53

Několik poznámek k recepci běžných českých frazémů u dětí

Svobodová, Jana, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 211-221.
54

Pragmatický a jazykový charakter pranostik

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 83, č. 3, 2000, s. 132-139
55

České pranostiky - jejich klasifikace a výklad

Čechová, Marie, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 15-19
56

K některým ekvivalenčním typům českých a nizozemských nominálních frazémů

Málková, Kateřina, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 98-105
57

Minimálne frazémy v ruštine a slovenčine

Jankovičová, Milada, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 174-184
58

Zastarané prvky vo frazémach na lexikálnej rovine

Vajičková, Mária, in: Cizí jazyky, 47, č. 1, 2003-04, s. 15-18
59

Kudy se má ubírat výuka mateřštiny?

Svobodová, Jana, in: Člověk - jazyk - výchova a vzdělání [ČlJazVV] : Sborník příspěvků k sedmdesátinám prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc, Ostrava, OU ; 2000, s. 63-66
60

Speciální frazémy a jejich identifikace v korpusu

Hnátková, Milena, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 199-208.