Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
91

Hranice frazeologie se posouvají. Lexikální frazémy v češtině

Klötzerová, Petra, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 4, 1998, s. 277-280
92

Deminutiva ve frazeologických přirovnáních

Rusínová, Zdenka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 101-106
93

Deminutiva a frazeologie

Rusínová, Zdenka, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 113-119
94

Verbální frazémy s komponentem být v češtině

Čermák, František, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 83-88
95

Tzv. kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre : Zbornik materiálov z 2. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra, 14-16 september 1992, Nitra, 1993, s. 40-44
96

Otec vlasti a otec národa

Lišková, Michaela, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 245
97

Prozvoň mě .

Karlíková, Helena, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 217-218
98

Slovo střecha a jeho významy

Smetáková, Petra, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 1-2, 2001, s. 54-56
99

Frazémy s významem "začátek", "konec". Na materiálu Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1-3

Hrdličková, Hana, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 74-76
100

Slovní zásoba současné češtiny z hlediska stylistiky

Křístek, Michal, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 102-107