Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
91

Verbální frazémy s komponentem být v češtině

Čermák, František, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 83-88
92

Tzv. kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre : Zbornik materiálov z 2. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra, 14-16 september 1992, Nitra, 1993, s. 40-44
93

Otec vlasti a otec národa

Lišková, Michaela, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 245
94

Slovní zásoba současné češtiny z hlediska stylistiky

Křístek, Michal, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 102-107
95

Russkije frazemy s komponentami-simvolami i jevropejskij frazeologičeskij fond

Jankovičová, Milada, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 421-426
96

K vztahu mezi frazeologií a školní jazykovou výchovou

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 13, č. 4, 2002-03, s. 93-96
97

Kompjuternyj korpus i frazeologičeskij "čert"

Fedosov, Oleg, in: Hungaro-Slavica 1997 : Studia in honorem Stephani Nyomárkay professoris Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös nominatae, socii epistolarii Academiae Scientiarum et Artium Croaticae, Budapest, Elte Szláv Tanszékcsoportja ; 1997, s. 52-57
98

Invariant - varianta - nový frazém?

Novotná, Renata, in: Frazeografia słowiańska [FrazSl] : Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Halinie A. Lilicz, Opole, Wyd. Uniw. Opolskiego 2001, s. 405-409
99

Znalost a užívání tradiční frazeologie u mládeže (před dvaceti lety a nyní)

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 4, 2004-05, s. 161-168
100

Okřídlená slova v češtině jako jev kulturologický?

Mokijenko, Valerij M., in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 2. díl [PoctaUK 2] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 247-262