Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
31

Struktura frazeologičeskogo značenija v semantičeskoj sisteme jazyka

Melerovič, Alina M.; Mokijenko, Valerij M., in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 17-29
32

Aktualizácie frazeologických internacionalizmov v slovenčine

Skladaná, Jana, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 83-87
33

Frazeologie v zajetí života

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Jazyk v komunikácii, Bratislava, Veda ; 2004, s. 82-85
34

K některým frazeologickým koncepcím

Dobrotová, Ivana, in: BraSlav 1 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.-15. novembra 2002, Bratislava, Univ. Komenského ; 2002, s. 241-244
35

Idiomatickosť a princíp vývinu vo frazeológii

Mlacek, Jozef, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 241-252
36

Prostorové motivy ve frazémech

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 90, č. 3, 2007, s. 113-122
37

Phraseologismen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430-1492

Spáčilová, Libuše, in: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, s. 48-59
38

K chápání jednoho typu frazémů dětmi a mládeží

Šebesta, Karel, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 299-303
39

Syntagmatika, kombinace a kumulace konjunkcí

Čermák, František, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 315-323.
40

Aktualizace frazémů v současné češtině

Janovec, Ladislav, in: Współczesna komunikacja językowa : Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2008, s. 55-63