Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Prawodawstwo lieferte 14 Treffer
1

O stanie cywilnym dawnych Słowian. Odb. z Roczn. T. P. N.

Rakowiecki Ignacy Benedykt - Warszawa 1820, 8°, s. 16
2

Wywód praw spadkowych słowiańskich

Hube R. - Th. pol. 1830, VIII, 425-516
3

Historya prawodawstw słowiańskich

Maciejowski Wacław - Warszawa 1832-35, 8°, tom. IV - Treść. I. Wstęp do okresu i prawo polityczne, historya oświaty i prawodawstw sł, aż do w. XIV., s. XII+292; - II. Zasady prawa karnego, cywilnego i sądowego ludów słowiańskich. aż do w. XIV., s. XII+320; - t. III. s. VIII+518 i t. IV. s. VIII+513 doprowadzają rzecz do w. XVIII. - Toż, wyd. 2 pomnożone. Tom. VI. Warsz. 1856 - 58. - Rec. Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno. 1836, X. 104-28; Rzecz o Słowianach. z Przegl. dublińskiego. Młoda Pol. 1840, (III), 205-11, 217-25, 229-33. - Dzwon lit. 1846, IV, 5-23; Pismo zbiór. 1859, I, 374-490; Zborowski Stan. Dziennik literacki. Lwów 1867, s. 589, 605, 621, 636, 653, 667, 684, 701, 718, 735, 751, 765. Sam Maciejowski podał dopełnienie tych sprawozdań. Dziennik literacki. Lwów 1868, s. 89, 103; Maciejowski. Polemika. (List otwarty do prof. Hanela z powodu artykułu jego w Pamiętnikach akad. poludniowych Słowian umieszczonego). M. polemizując z jego poglądami na prawodawstwo słowiańskie roztacza plan badań własnych. Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1875, (III), 1054-6; Rec. Kuryer warsz. 1865, nr. 210.
4

Spostrzeżenia nad historyą prawa słowiańskiego

Dutkiewicz Walenty - Warszawa 1870, 8°, s. 172
5

Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego

Kucharski Jędrzej - Warszawa 1838, 8°, s. VIII+511 - (Jest tu i Prawda ruska według Kałajdowicza z uwagami W. Maciejowskiego i Rakowieckiego). Zob. nr. 213.
6

Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych

- Kwart. nauk. 1835, II, s. 268
7

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 180, 188
8

Wzajemny stosunek pierwotnych praw słowiańskich i germańskich

Maciejowski W. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 197-201
9

Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian

Maciejowski W. - Warszawa 1871, 8°, s. VII+162, rb. 1 - (Przegl. hist.-krytyczny prawa cywilnego ruskiego dziś obowiązującego z uwzględnieniem tak zw. Dygestów ruskich).
10

Jarstwo i wełniarstwo w dziejach Słowiańszczyzny

Moes-Oskragiełło - Warszawa 1888, 4°, s. 63, rb. 1