Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
41

Dynamika současné komunikace a problémy její translace

Hrdlička, Milan, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 86-91.
42

K intuitivním aspektům pojmu styl jazykového projevu

Kraus, Jiří, in: Intuice ve vědě a filozofii : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ; 1993, s. 156-162
43

Speech acts, commitments and linguistic tricks

Koťátko, Petr, in: Společenské hry : Analytický přístup, Dobrá Voda, Aleš Čeněk ; 2003, s. 165-177.
44

Dynamika řečové komunikace a obtíže teorie komunikace

Lepilová, Květuše, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 9-16.
45

Opit za sistematizirane na osnovnite ponjatija văv funkcionalnata stilistika

Čechová, Marie, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 14, č. 3, 1989, s. 49-58
46

Preklad ako intrakultúrna a interkultúrna komunikácia

Miššíková, Gabriela, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 99-107.
47

Interpretovat mluvčího a interpretovat slova

Koťátko, Petr, in: Anthropos (Bratislava), č. 5, 2005, s. 5-12
48

Symbiotický plurál a posuny v slovesnej a zámennej osobe ako prejav asymetrie medzi komunikačnými partnermi

Zajacová, Stanislava, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 90-96
49

Komunikace jako sdílení prostoru: mluvenost vs. psanost

Čmejrková, Světla, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 11-14.
50

Úskalí vědeckého dialogu

Dorotíková, Soňa, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 81-95.