Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001105
AutorSokolová, Miloslava
Titel

České kontaktové javy v slovenčine

ErschienenSociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 188-206
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)SLOVAK
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterkontakty jazykové; čeština; slovenština; výslovnost; morfologie; tvoření slov; varianty; nespisovnost; spisovnost; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Tschechisch; Slowakisch; Aussprache; Morphologie; Wortbildung; Nicht-Schriftlichkeit; Schriftlichkeit; Soziolinguistik
AnmerkungKontaktové jevy na úrovni hláskoslovné, morfologické, slovotvorné a lexikální, varianty spisovné a nespisovné
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1105
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

České kontaktové javy v slovenskom individuálnom vyjadrovaní / Sokolová, Miloslava
České kontaktové javy na báze Slovenského národného korpusu / Gajdošová, Katarína
Kontaktovosť v slovenčine / Sokolová, Miloslava
Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine / Buzássyová, Klára
Konkurenčné formy sekundárnych imperfektív v slovenčine / Sokolová, Miloslava
Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine / Sokolová, Miloslava
České slová v slovenčine / Dolník, Juraj