Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sokolová, Miloslava lieferte 24 Treffer
1

České kontaktové javy v slovenčine

Sokolová, Miloslava, in: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 188-206
2

Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine

Sokolová, Miloslava, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 232-242.
3

České kontaktové javy v slovenskom individuálnom vyjadrovaní

Sokolová, Miloslava, in: Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918 - 1930 : Literatúra, jazyk, históra, pedagogika, Košice, 1991, s. 225-239
4

Slovenčina a čeština - vzájomné interferencie

Sokolová, Miloslava, in: Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego ; 1997, s. 119-126
5

Nové úlohy slovakistov a bohemistov pri vypracovaní metodiky češtiny a slovenčiny ako cudzích jazykov

Sokolová, Miloslava, in: Jazykovědné aktuality, 44, č. zvl., 2007, s. 27-38
6

Funkcie pasíva v slovenštine (v porovnaní s češtinou, poľštinou a nemčinou)

Sokolová, Miloslava, in: Slavica Slovaca, 28, č. 1-2, 1993, s. 235-242
7

Slovenčina v Regensburgu

Sokolová, Miloslava, in: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika : Zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky, Praha, UK ; 2006, s. 59-65.
8

Funkcie synonymnej internacionálnej lingvistickej terminológie v súčasnosti

Sokolová, Miloslava, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 304-310
9

Hláskoslovné špecifiká v západoslovanských jazykoch

Sokolová, Miloslava, in: Fónické javy vo slovanských jazykoch, Prešov, Náuka ; 2002, s. 33-44
10

Kontaktovosť v slovenčine

Sokolová, Miloslava, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 37, č. 7, 1990-1991, s. 216-219