Портал славістики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

Classifikation (as Tag Cloud)

6 Methods and Development of Functional and Quantitative Linguistics (in Grammatical, Lexicological and Other Aspects)
Adam Mickiewicz, Alexander Pushkin, France Prešeren in the Slavonic and European context
Adam Mickiewicz, Alexandr Puškin, France Prešeren ve slovanském a evropském kontextu
Addresses at the opening of Congress
Advancement of the Contemporary East-Slavic Literary Languages
Aktuální stav slovanských nářečí ze sociolingvistického hlediska.
An Integrated Electronic Repository of Slavic Literature in Libraries All Over the World
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Areal aspects
Areální aspekty
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
Aspekty etymologického bádání
Automatic Translation from Slavic Languages
Balkan Studies
Balkanologická sekce
Balto-Slavica in Diachrony and Synchrony
Baltoslavica v diachronii a synchronii
Beginnings of the Literary Language, Early Writings, Literature, Spiritual Expression and Every-Day Life of the Ancient Slavs
Belarusian Literature as a Model for the Development of ‘Small’ Slavic Literatures
Bible in Slavic Culture
Bible v kultuře Slovanů
Biblické citáty v církevněslovanské literatuře
Bulharská folkloristika v epoše národního obrození
Běloruská literatura jako model rozvoje „malých“ slovanských literatur
Bыступления произнессенные при открытии съезда
Change in Contemporary Slavic Languages (1945-1995)
Changes of Trends in the Slavic Literatures as Theoretical and Historical Problems
Character and Forms of Slavonic Ethnic Consciousness (General and Local) and their Reflection on Literature, History and Folklore
Characteristic Aspects of the Comparative Study of Modern Slavonic Literatures
Characteristic Lexical and Morphological Features in Slavonic Languages Viewed in Terms of Their Semantic, Syntactic and Stylistic Function
Charakter a formy slovanského etnického povědomí (všeobecného a místního) a jejich odraz v literatuře, historii a folklóru
Charakteristika lexikálních a morfologických prostředků slovanských jazyků z hlediska jejich funkce sémantické, syntaktické a stylistické
Chorvatština ve vztahu k evropským jazykům
City Folklore and its Influence on Literature
Cizojazyčné vlivy na všech úrovních
Classical traditions and advancement of socialist realism in the Slavic countries
Cognitive, Conceptual, Ethnolinguistic and Linguistic-Culturological Approaches.
Colloquium Matija Murko
Committee sessions with professional discussion
Common Slavic Problems of the Material and Clerical Culture of Slavic Nations
Communicative Aspects of Grammar
Comparative Historical Grammar of Slavic Languages
Comparative Literature in the Slavic Milieu in the Early 21st Century
Comparative Poetics and Stylistics, Linguistics and Poetics of Slavonic Texts
Comparative Studies, Genology and Slavic Literatures.
Comparative syntax of the Slavic languages in the second half of the XXth century
Computer Supported Processing of Medieval Slavonic Manuscripts and Early Printed Books
Computer and Corpus Linguistics in the Study of Slavic Languages
Confrontational Study of the Phonology, Grammar and Lexicon of Contemporary Slavic Languages
Contemporary Slavonic Literatures
Contemporary State and Prospects of the Comparative Study of Slavic Literatures
Contrastive Research and Linguistic Typology
Critical edition of the oldest Slavic Bible texts and its alternatives
Croatian in relation to European languages
Cultural aspects
Culture, Literature and Religion in the Period of Slavonic Humanism, Renaissance and the Baroque
Current Perspectives in the Development of Individual Slavonic Linguistic Areas and Research Methods
Current Perspectives in the Development of Individual Slavonic Literary Histories and Research Methods
Current Problems of Lexicology Including Etymology and Word-formation Viewed at the Formal and Semantic Level and Regarded Synchronically and Diachronically
Cyrilometodějská epocha, období slovanského písemnictví a Ochridská literární škola - lingvistické, literárněvědné a historicko-kulturní aspekty.
Cлавянская диалектология
Další referáty
Descriptive and Applied Slavonic Linguistics
Deskriptivní a aplikovaná slovanská jazykověda
Development of Research Concepts
Diachronic Phonology and Dialectology
Diachronická fonologie a dialektologie
Dialektologie a jazykový zeměpis slovanských jazyků
Dialog Východ-Západ ve slovanských literaturách
Didactics
Didaktika
Digital Resources for the Study of Early Slavic Manuscripts
Digitální prameny ke studiu starých slovanských rukopisů
Discourse Linguistics and the Prospects of Its Development in the Paradigm of Contemporary Slavic Studies
Dodatky
Dotazovací jazyky v informačním slavistickém systému iSybislaw: dnes a zítra
Druhy stylů a jejich funkce v literatuře a ve spisovných jazycích z hlediska srovnávacího
Dynamics of violence: Categories of Post-Soviet popular literature and crime fiction
Dynamika a stabilita lexikálních a slovotvorných systémů ve slovanských jazycích
Dynamika násilí: Druhy postsovětské populární literatury a detektivního žánru
Dynamika rozvoje spisovných jazyků slovanských od druhé poloviny 18. století z hlediska sociální lingvistiky
Dílčí aspekty srovnávacího studia nových slovanských literatur
Dědictví duchovní písňové kultury mezi slovanským Východem a Západem
Dějiny Slavistiky
Dějiny literatury
Dějiny literatury. Kulturologie. Folkloristika
Dějiny literatury. Kulturologie. Folkloristika: Speciální témata
Dějiny slavistiky
Dějiny slavistiky. Slavistika na Sofijské universitě. Vuk Karadžić a jeho přínos pro světovou slavistiku. Význam mezinárodních slavistických sjezdů v rozvoji slavistiky
Dějiny slovanských literatur 18. a 19. století a jejich styků
Dějiny slovanských literatur 20. století a jejich styků
Dějiny slovanských literatur a analýza uměleckého textu
Dějiny starých slovanských literatur (do 18. století) a jejich styků
Dějiny utváření spisovných jazyků slovanských se zvláštním zřetelem k prvkům cizojazyčným, zvláště řeckým a latinským
East Slavic Phonology and the Jer Shift
Education of Slavic Studies
Electronic Editions of Non-Standard Oral and Written Texts
Elektronická vydání neliterárních ústních a písemných textů
Establishment of Early Feudal States, Ethnic and Historic Consciousness of the Ancient Slavs
Estetický systém socialistického realismu a etická problematika v současných slovanských literaturách
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Ethnolinguistics
Ethnology, Ethnogenesis and Ancient Slavonic History from Archeological, Historical, Toponymical and Ethnolinguistic Point of View
Etnocultural East Slavic mutuality in the XVII-XVIII centuries
Etnogeneze Slovanů a dějiny slovanských jazyků v souvislosti s dějinami slovanské materiální a duchovní kultury
Etnogeneze Slovanů jako společný problém historie, lingvistiky, archeologie, antropologie, folkloristiky a etnografie
Etnogeneze Slovanů z hlediska archeologických a historických poznatků
Etnogeneze Slovanů z hlediska jazykovědných poznatků
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
Etnokulturní vzájemnost východních Slovanů v XVII.–XVIII. století
Etnolingvistika
Etnologie, etnogeneze a nejstarší dějiny Slovanů z archeologického, historického, toponymického a etnolingvistického hlediska
Exact Methods in Linguistic Theory of Verse
Exaktní metody v lingvistické teorii verše
Filozofické, náboženské a politické myšlení Slovanů
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
Fluctuations of the Norm
Folk Art
Folklor a folkloristika na přelomu tisícitetí
Folklore Textology
Folklore and Contemporary Culture of Slavic Nations. Questions of Folklore Studies
Folklore and Fokloristics in the Postmodern World
Folklore and folklore studies at the turn of the millennium
Folklore in the Contemporary Cultural System
Folklore of Kievan Rus' and Folklore of other Medieval Nations
Folklore of Slavic Nations in the Period of Fight against Fascism
Folklore studies
Folklore. Literary scholarship. Culturology
Folkloristika
Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Folklór Kyjevské Rusi a folklór jiných středověkých národů
Folklór a folkloristika v postmoderním světě
Folklór a současná kultura slovanských národů. Otázky folklorismu
Folklór slovanských národů v období boje proti fašismu
Folklór v současné kultuře
Fonetika a fonologie slovanských jazyků
Fonologická sekce
Food
Foreign-Language Influences on All Levels
Francysk Skaryna Studies in Slavic and European Contexts
Frank Wollman in the Context of European Slavic Studies
Frank Wollman v kontextu evropské slavistiky
Frazeologie
Functional Styles, the Current Status and Perspectives
Funkční styly, současný stav a perspektivy
Gender-Block
Gender-Blok
General Questions. Phonetics. Accentology. Dialectology. Contacts -> Accentology
General Questions. Phonetics. Accentology. Dialectology. Contacts -> Contacts. Loans
General Questions. Phonetics. Accentology. Dialectology. Contacts -> Dialectology
General Questions. Phonetics. Accentology. Dialectology. Contacts -> General Questions of Comparative Study
General Questions. Phonetics. Accentology. Dialectology. Contacts -> Phonetics. Phonology
General Slavonic Historical Problems
General Slavonic Historical and Linguistic Problems
General Themes
Genetic, Typological and Areal Studies of Slavic Languages
Genetické, typologické a areální studium slovanských jazyků
Geopolitical Determinants of Literary Translation in the Slavic World
Geopolitické determinanty uměleckého překladu ve slovanském světě
Globalisation and Internationalisation in Slavic Languages: Their Status and Perspectives
Globalisation as a Trend in the Development of Contemporary Slavic Onymy
Globalisation, European Integration Processes and the Search for the National Identity.
Globalizace a internacionalizace ve slovanských jazycích, stav a perspektivy
Globalizace jako vývojový trend současné slovanské onymie
Globalizace, evropské integrační procesy a hledání národní identity.
Gramatika -> Dialektologie
Gramatika -> Fonetika. Fonologie. Akcentologie
Gramatika -> Morfologie
Gramatika -> Morfologie a kategorie
Gramatika -> Obecné otázky
Gramatika -> Syntax
Gramatika -> Syntax a sémantika věty
Gramatika -> Sémantika. Kategorie
Gramatika -> Typologie
Gramatika a slovník.
Gramatika a význam v průběhu času
Gramatika národního mýtu
Gramatika ve slovníku a slovník v gramatice
Gramatiky slovanských jazyků: základ typologie a charakterologie
Grammar -> Dialectology
Grammar -> General Questions
Grammar -> Morphology
Grammar -> Morphology and Categories
Grammar -> Phonetics. Phonology. Accentology
Grammar -> Semantics. Categories
Grammar -> Syntax
Grammar -> Syntax and Semantics of the Sentence
Grammar -> Typology
Grammar and Meaning Over Time
Grammar and Vocabulary.
Grammar in a Dictionary and Lexis in a Grammar
Grammar of a National Myth
Grammars of Slavic Languages
Great Moravia ant the Slavs in the Content of European History and Culture
Great Moravian and Cyrilo-Methodius Tradition
Historical Poetics and other Related Disciplines (the Interpretation of Text, Textology, Versification and Terminology)
Historical Problems
Historical and Cultural Monuments of the Slavonic Nations (Their Study, Preservation and other like that)
Historical and Etymological Study of Slavic Phraseological Systems (Theoretical and Methodological, Pragmatic and Comparative Problems)
Historicko-etymologické studium slovanských frazeologických systémů (teoreticko-metodické a pragmaticko-komparativní problémy)
Historicko-srovnávací mluvnice slovanských jazyků
Historická poetika a jí příbuzné disciplíny (výklad textu, textologie, nauka o verši, terminologie)
Historická poetika slovanských literatur
Historická problematika
Historické a kulturní památky slovanských národů (jejich studium, ochrana ap.)
Historické otázky obecně slavistické
Historický popis slovanských jazyků a dialektologie
Historico-Comparative Slavonic Linguistics and Typology
Historico-Philological Problems
History of Literature
History of Old Slavic Literatures (till the 18th Century) and their Interrelations
History of Slavic Literatures of the 18th and 19th Centuries and their Interrelations
History of Slavic Literatures of the 20th Century and their Interrelations
History of Slavonic Studies
Hodnoty v kulturně-jazykovém obraze světa Slovanů a jejich sousedů
Hovorový funkční styl ve slovanských jazycích
Humanism and Baroque in Slavic Literatures
Humanism in Slavic Literatures
Humanismus a baroko ve slovanských literaturách
Humanismus v slovanských literaturách
Humanismus, renesance a baroko u Slovanů
I. S. Turgenev and World Culture (at the 100th Anniversary of His Death)
I. S. Turgeněv a světová kultura (ke 100. výročí úmrtí)
Identita a jazyk v slavistické perspektivě
Identity and Language in the Slavic Perspective
Inauguration speech
Integrovaný elektronický slavistický fond světových knihoven
Inter-Slavica
Inter-literary Processes within Slavonic Literatures
Interdisciplinary Themes
Intereffects of Slavonic Languages, Groups of Languages and Onomastics
Internacionalizace v současných slovanských jazycích
Internalization in contemporary Slavic languages
Interslavonic Relations and Relations between Slavonic and Other Nations as Reflected in Literary History
Interslavonic Relations and Relations between Slavonic and Other Nations from the Historical and Cultural Point of View
Interslavonic Relations and Relations between Slavonic and Other Nations from the Linguistic Point of View
Jazyk a národnostní menšina
Jazyková politika
Jazyková situace v Kyjevské Rusi a vzájemné vztahy staroruského literárního jazyka a ostatních jazyků
Jazykové kontakty
Jazykové situace ve slovanském světě
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
Jazykový obraz světa
Jazykový obraz světa Slovanů
Jazykový zeměpis slovanských jazyků a slovanská dialektologie
Jazykověda
Jazykovědná sekce
Joseph Brodsky's Prose
Juraj Križanić in the Time Context
Juraj Križanić v dobovém kontextu
Kievan Rus' and its International Relations
Klasické tradice a rozvoj socialistického realismu ve slovanských zemích
Kognitivní, konceptuální, etnolingvistický a lingvisticko-kulturologický přístup.
Kolokvium Matija Murko
Kolísání normy
Komparatistika, genologie a slovanské literatury.
Komunikativní aspekty gramatiky
Konfrontační studium fonologie, gramatiky a slovní zásoby současných, slovanských jazyků
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
Kritické vydání nejstaršího slovanského textu biblických knih a jeho alternativy
Kulaté Stoly. Tematické Bloky
Kulaté stoly
Kulatý stůl: Skoriniana ve slovanském a evropském kontextu
Kulatý stůl: Taras Ševčenko: národní rozměr a světový kontext (k 200. výročí narození)
Kultura, literatura, náboženství v období humanismu, renesance a baroka u Slovanů
Kulturní paradigmata jurodivosti
Kulturně-jazykový obraz světa Slovanů ve světle etnolingvistiky
Kulturologické aspekty
Kyjevská Rus a její mezinárodní styky
Kруглые Столы. Тематические Блоки
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Language Contacts
Language Policy
Language Situation in Kievan Rus' and Mutual Relationships of the Ancient Russian Literary Language and the Other Languages
Language and National Minority
Latin Heritage and Its Impact on the Development of Identities in the Lands of the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (16–18 centuries)
Latinské dědictví a jeho vliv na rozvoj identit v zemích Koruny polské a Litevského velkoknížectví (16.–18. století): dějiny, jazyk, literatura, kulturní a mentalitní modelové vzory
Lexicography
Lexicon. Phraseology. Word-formation -> Lexicon (and Semantics of the Word)
Lexicon. Phraseology. Word-formation -> Onomastics
Lexicon. Phraseology. Word-formation -> Phraseology
Lexicon. Phraseology. Word-formation -> Word-formation
Lexicon. Word-formation -> Contacts. Loans
Lexicon. Word-formation -> Lexicon. Lexicography. Phraseology
Lexicon. Word-formation -> Literary Languages
Lexicon. Word-formation -> Onomastics
Lexicon. Word-formation -> Word-formation
Lexikografie
Lidová slovesnost
Lidová tvořivost
Linguistic Epistemology
Linguistic Geography of Slavic Languages and Slavic Dialectology
Linguistic and Literary Science Problems
Linguistics
Linguogenetic, ethnogenetic and historical-philological aspects
Lingvistická epistemologie: dějiny a současnost
Lingvistika diskurzu a perspektivy jejího rozvoje v paradigmatu současné slavistiky
Lingvogenetické, etnogenetické a historicko-filologické aspekty
Literary Criticism and Journalism
Literary Language in the Period of Slavonic Humanism, Renaissance and the Baroque
Literary Science
Literary Science, Culture And The History Of Slavic Studies
Literary Studies, Culturology And Folkloristics
Literary and Linguistic Problems
Literary history. Cultural studies. Folklore Studies
Literary history. Cultural studies. Folklore Studies: Special themes
Literary science
Literary science of Slavonic studies in the era of globalization
Literary-historical aspects
Literatura Kyjevské Rusi ve slovanském a světovém kontextu
Literatura a náboženství
Literatura národnostních menšin ve slovanských zemích.
Literatura – filozofie – ideologie
Literatura, Kultura а Folklór
Literature and Religion
Literature of Kievan Rus' in the Slavic and World Context
Literature – Philosophy – Ideology
Literature, Culture And Folklore
Literární Věda, Kultura а Dějiny Slavistiky
Literární Věda, Kulturologie, Folkloristika
Literární komparatistika ve slovanském prostředí na počátku 21. století
Literární kritika a publicistika
Literární směry a školy v literatuře slovanských národů, tradice a novátorství. Romantismus a realismus v literaturách slovanských národů. Dezintegrace realismu koncem 19. století a jeho reintegrace ve stol. 20. Symbolismus, futurismus, expresionismus, surrealismus. Poetika modernismu. Oficiální a neoficiální literatura (1917-1989). Postmodernismus ve slovanských literaturách ve světovém kontextu, současné jevy ve slovanských literaturách. Specifické modely rozvoje jednotlivých slovanských literatur. Žánr fantasy a sci-fi ve slovanských literaturách. Masová literatura.
Literární věda
Literárně lingvistická problematika
Literárně lingvistické otázky
Literárně-historické aspekty
Literárně-umělecký funkční styl a jeho charakteristika
Literárněvědná sekce
Literárněvědná slavistika v období globalizace
Lyrical Subject in the 20th Century Russian Poetry
Lyrický subjekt v ruské poezii XX. století
Macedonian and Bulgarian Biblical Translations in the 19th Century
Major Trends in the Development of Slavonic Literatures in the 20th Century and Their Relationship to each other
Makedonské a bulharské překlady Bible v 19. století
Malé slovanské jazyky (mikrojazyky), status, problematika normy a funkce
Marginal Dialects of Slavic Languages, Their Mutual Mixing and Contacts with Non-Slavic Languages
Mass Literature.
Medieval Literatures and Their Context
Medieval Slavic texts and electronic standards and technologies
Memorial meetings
Methodology and Others
Methodology of the Comparative Study of Slavonic Literatures
Methods of Reconstruction of the Old Church Slavonic Language and Slavonic Origins
Metodologie slavistiky na deseti mezinárodních sjezdech
Metodologie srovnávacího studia slovanských literatur
Metody a rozvoj funkcionální a kvantitativní lingvistiky (z gramatického, lexikologického a jiného aspektu)
Metody rekonstrukce praslovanského jazyka a slovanské pravlasti
Meziliterární procesy ve slovanských literaturách
Mezioborová témata
Mezislovanské vztahy a vztahy slovanských a neslovanských národů z historického a kulturněhistorického hlediska
Mezislovanské vztahy a vztahy slovanských a neslovanských národů z jazykovědného hlediska
Mezislovanské vztahy a vztahy slovanských a neslovanských národů z literárněvědného hlediska
Modern Methods of Interpretation of Romanticism in Relation to the Social and National Life of Slavonic Countries
Moderní metody výkladu romantismu ve vztahu k životu společnosti a národa ve slovanských zemích
Moderní systém bibliografických informací ve slovanské jazykovědě, současnost a budoucnost
Místo makedonštiny ve slovanském a balkánském jazykovém světě
Městský folklór.
Mассовая литература.
Naléhavé otázky lexikologické ve vztahu k etymologii a slovotvorbě v plánu formálním i významovém a v pojetí synchronickém i diachronickém
National Revival and Romanticism
National Revival of Slavonic Nations, Revolutionary National Liberation Movement. Development of Social Thought in Modern Age
Nejstarší slovanské osídlení střední Evropy a Balkánu (Počátky jižních a západních Slovanů)
New Procedures in the Study of the Slavic Literatures (Semiotics, Theory of Communication, Systemic Analysis, Quantitative Analysis, Algebraic Analysis and others)
Nomádské aspekty slovanských kultur a literatur (migrace, emigrace, vyhnanství, více domovů - bydlišť)
Nové postupy při studiu slovanských literatur (sémiotika, teorie komunikace, analýza textu, systémová, kvantitativní, algebraická analýza aj.
Náboženský funkčně-stylový komplex.
Národní a celoevropské ve slovanské frazeologii
Národní obrození slovanských národů, revoluční národně-osvobozenecká hnutí. Vývoj společenského myšlení v novověku
Obecná témata
Obecné otázky. Fonetika. Akcentologie. Dialektologie. Kontakty -> Akcentologie
Obecné otázky. Fonetika. Akcentologie. Dialektologie. Kontakty -> Dialektologie
Obecné otázky. Fonetika. Akcentologie. Dialektologie. Kontakty -> Fonetika. Fonologie
Obecné otázky. Fonetika. Akcentologie. Dialektologie. Kontakty -> Kontakty. Výpůjčky
Obecné otázky. Fonetika. Akcentologie. Dialektologie. Kontakty -> Obecné otázky srovnávacího studia
Obecně slavistické problémy materiální a duchovní kultury slovanských národů
Obecně slovanská historicko-filologická problematika
Obrazy hrdinů a jejich evoluce v současné slovanské dramatické literatuře
Obrození a romantismus
October Revolution and the Sociocultural Development of Slavic Nations
Official and Unofficial Literature (1917–1989)
Okrajová nářečí slovanských jazyků, jejich vzájemné míšení a kontakty s jazyky neslovanskými
Okruh a hranice slavistiky
Old Bulgarian Culture
Old Church Slavonic, Its Dialectal Base and Territorial Variants
Old Slavic Literatures till the End of 15th Century and the Role of Old Bulgarian Literature in their Development
Old Slavonic liturgical poetry
Onomastics
Onomastika
Origin of Slavic Languages and Nations
Origin of Slavonic States and Development of Social Ideas of Slavonic Nations in Middle Ages
Other Papers
Otázky etnogeneze a praslovanské jednoty
Otázky jazykové příbuznosti ve světle srovnávací dialektologie
Otázky překladu ve slovanských jazycích a do slovanských jazyků za romantismu
Otázky srovnávacího studia slovanského a evropského eposu středověkého i období pozdějších
Otázky sémantické a formální struktury slovanské slovesnosti
Otázky sémantické a formální struktury textu
Otázky uměleckého překladu do slovanských jazyků a ze slovanských jazyků
Paganism
Papers
Papers and Articles
Paralelní slovanské korpusy
Parallel Slavic Corpora
Perspectives of Development of Slavistics in Slavonic and Other Countries
Perspektivy rozvoje slavistiky ve slovanských a neslovanských zemích
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Phonetics and Phonology of Slavic Languages
Phonology
Phraseology
Planární (zahajovací) referáty
Plenary Meeting in Honour of 1.100 Anniversary
Plenary Session
Plenary papers
Plenární referáty
Plenární zasedání
Plenární zasedání na počest 1.100 výročí
Podstata a vývoj staroslověnštiny. Její úloha při formování a vývoji jiných slovanských jazyků
Podunajští Slované v 7.–9. století
Podíl sémantických výkladů v heslech etymologického slovníku
Poetic Creativity, Affirmation (or Negotiation) in the National Phenomenon
Poetická kreativita, afirmace (nebo negociace?) v národním fenoménu
Porovnávací poetika a stylistika, lingvistika a poetika slovanského textu
Position of the Primeval Slavonic Language among the Other Languages
Postavení praslovanštiny mezi ostatními jazyky
Postmodernism - Slavs and the West
Postmodernism in Slavic Literatures in the Global Context, the Current Phenomena in Slavic Literatures
Postmodernismus u Slovanů a na Západě
Potrava
Počítačová a korpusová lingvistika při zkoumání slovanských jazyků
Počítačové zpracování středověkých slovanských rukopisů a prvotisků
Praslovanská onomastika
Praslovanština a její dialekty
Praslovanština jako předpokládaná systémová jednota, směry jejího vývoje v jednotlivých jazycích slovanských (se zřetelem k jazykům blízce příbuzným)
Prehistoric Slavic Onomastics
Principles of Comparative Research on the Slavonic Folklore and Literatures
Principles of Slavonic Historical Comparative and Typological Linguistics
Principles of the Digests, Dictionaries and Catalogues of Folklore of Slavic Nations
Principy slovanské komparativní (historicko-srovnávací) a typologické jazykovědy
Problematika literární tvorby v emigraci
Problematika současných slovanských literatur
Problematika studia folklóru a tradiční duchovní kultury
Problematika vzájemné recepce národních kultur
Problems Involved with the Comparative History of Slavonic Literatures
Problems of Literary Translation from one Slavonic Language into another and from non-Slavonic into Slavonic Languages during the Period of Romanticism
Problems of Literary science and Linguistics
Problems of Periodicity and Historical Development in Slavonic Languages, Literatures and Cultures
Problems of Slavonic Ethnography
Problems of Typology and Contrast in Grammatical Description of Slavic Languages
Problems of Verb Prefixion in Slavic Languages
Problems of the Comparative Study of Slavonic and European Epics during the middle Ages and in Modern Times
Problems of the Ethnogenesis and of Original Unity of the Slavs: Centrifugal and Centripetal Tendencies (up to the Time of the Formation of the National Slavonic States)
Problems of the Semantic and Formal Structure of a Text
Problems of the Slavic Language and Literary Monuments for Textual Criticism
Problems of the poetics of Slavic Folklore
Problémy a metody srovnávací stylistiky. Otázky textologie
Problémy historicko-filologické
Problémy literárně lingvistické
Problémy onomastické lexikografie.
Problémy periodizace a historického vývoje slovanských jazyků, literatur a kultur
Problémy poetiky slovanského folklóru
Problémy slovanské etnografie
Problémy slovesné prefixace ve slovanských jazycích
Problémy typologie a konfrontace v gramatickém popise slovanských jazyků
Projevy při zahájení sjezdu
Prolínání kultur - balcanica, slavica, europeica.
Proportion of semantic readings in etymological dictionary headings
Proto-Slavic and Its Dialects
Proto-Slavonic Seen as a Hypothetical System, the Directions of its Evolution in Individual Slavonic Languages (with Special Reference to Closely Related Languages)
Próza Josifa Brodského
Přechodová nářečí
Přednášky
Překlad uměleckých textů – komunikace mezi národy, jazyky, kulturami
Query Languages in iSybislaw, a Multilingual Information Retrieval System of Slavic Linguistics: Today and Tomorrow
Questions of Semantic and Formal Structures of Slavic Poetic Art and Rhetoric
Reformace a protireformace
Reformation and Counter-Reformation
Regularities in the Development of Contemporary Folklore and of Slavonic Popular Culture: the Role of Innovation and of Traditional Slavonic Culture in the Life of Contemporary Slavonic Nations
Rekonstrukce starých etap dějin slovanského folklóru. Problém slovanského folklorního společenství
Relations of Slavonic and non-Slavonic Folklore
Romanticism and Realism in the Literatures of the Slavic Nations
Romanticism in Slavonic Literatures
Romantismus ve slovanských literaturách
Round tables
Round-Table Discussions. Thematic Blocks
Rozvoj současných východoslovanských spisovných jazyků
Ruský jazyk v postsovětském období
Russian Language in Post-Soviet Era
Science of Folklore
Science of Literature
Scope and Limits of Slavonic Studies
Scriptures citations in Old Church Slavonic literature
Sekce výuky slavistiky
Semantics of Verb Aspect in Slavic Languages
Semiotics and the Slavonic Philology (from the Point of View of Literary, Cultural, Linguistic and Folklore Studies)
Significance of Slavic Linguistics for Language Theory
Slavic Clitics in Structural Perspective
Slavic Elements in Non-Slavic Dialects
Slavic Ethnogenesis as a Common Problem of the History, Linguistics, Archeology, Anthropology, Folklore Studies and Ethnography
Slavic Ethnogenesis on the Basis of Archaeological and Historical Knowledge
Slavic Ethnogenesis on the Basis of Linguistics Knowledge
Slavic Etymological Lexicography Today
Slavic Etymology
Slavic Folklore, Mythology and Traditional Spiritual Culture
Slavic Languages and Corpus Linguistics
Slavic Languages and Cultures
Slavic Languages from the Sociolinguistic Perspective
Slavic Languages in Comparative, Historical and Spatial Aspects
Slavic Linguistics, Literary Science, Folklore and Cultural Studies in the Historical Development.
Slavic Literary Languages and Lexicology
Slavic Literatures after 1989 in a Dialogue with Europe and the World (New Phenomena, Tendencies and Perspectives)
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Slavic Literatures of 18th and 19th Century
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Slavic National Creativeness
Slavic National Styles
Slavic Onomastics
Slavic Phraseology in Synchrony and Diachrony
Slavic Schools of Versology.
Slavic Studies Periodicals.
Slavic Stylistics, Poetics, Artistic Translation
Slavic Translation and Inter-Slavic Translations
Slavic World and Emigration
Slavic languages in ecolinguistic perspective: functioning, contacts, and language policy
Slavic phraseology and intertext
Slavic theory of Verse
Slavic–Non-Slavic Relations
Slavistic Methodology as Discussed at the Ten International Congresses
Slavistická periodika.
Slavistics as a Complex of Scientific Disciplines
Slavistics within the Humanities, its Subject, History, Methods and Findings
Slavistika jako komplex vědních disciplin
Slavistika v systému humanitních věd, její předmět, dějiny, metody a výsledky
Slavonic Dialectal and Ethnographic World in Geographical Perspective (Methods, Ways and Results of Research), Slavonic Area Studies
Slavonic Dialectology
Slavonic Ethnogenesis
Slavonic Ethnogenesis. Origin of Slavonic States and Development of Social Thought of Slavonic Nations in Middle Ages
Slavonic Humanism, Renaissance and the Baroque
Slavonic Literary Languages
Slavonic Literatures of the 18th and 19th Centuries
Slavonic Literatures of the New Period within International Context
Slavonic Literatures up to the End of 17th Century
Slavonic Mythology and Folklore of Paganism and Christianity
Slavonic National Revival - Traditions and New Folklore Trends
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Literature Development
Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Slovansko-neslovanské vztahy
Slovanská dialektologie
Slovanská etnogeneze
Slovanská etnogeneze. Vznik slovanských států a vývoj společenského myšlení slovanských národů ve středověku
Slovanská etymologická lexikografie dnes
Slovanská etymologie
Slovanská frazeologie a intertext
Slovanská frazeologie v synchronii a diachronii
Slovanská historicko-srovnávací jazykověda a typologie
Slovanská jazykověda, literární věda, folkloristika a kulturologie v historickém rozvoji.
Slovanská klitika ve strukturální perspektivě
Slovanská lidová slovesnost
Slovanská mytologie a společné folklorní bohatství Slovanů: pohanství a křesťanství
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
Slovanská onomastika
Slovanská stylistika, poetika, umělecký překlad
Slovanská teorie verše
Slovanské jazyky a korpusová lingvistika, problematika reprezentativnosti textů.
Slovanské jazyky a kultury
Slovanské jazyky v ekolingvistické perspektivě: fungování, kontakty, jazyková politika
Slovanské jazyky ve srovnávacích, historických a areálových aspektech
Slovanské jazyky ze sociolingvistického hlediska
Slovanské literatury XVIII. a XIX. století
Slovanské literatury do konce 17. století
Slovanské literatury nového období ve světovém kontextu
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
Slovanské literatury po roce 1989 v dialogu s Evropou a světem (Nové jevy, tendence a perspektivy)
Slovanské literatury v 18. a 19. století
Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje folklóru
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje literatury
Slovanské národní styly: současnost a perspektivy
Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Slovanské prvky v neslovanských nářečích
Slovanské spisovné jazyky
Slovanské spisovné jazyky a lexikologie
Slovanské versologické školy.
Slovanský folklór
Slovanský folklór, mytologie a tradiční duchovní kultura
Slovanský nářečový a národopisný svět ze zeměpisného pohledu (metody, způsoby a výsledky zkoumání), slovanská arealogie
Slovanský překlad a mezislovanské překlady
Slovanský přínos ke světové literatuře
Slovanský příspěvek k současným směrům v literární vědě - ruský formalismus, Bachtin a jeho následovníci, fenomenologie, strukturalismus, sémiotika
Slovanský svět a emigrace
Slovní zásoba. Frazeologie. Tvoření slov -> Frazeologie
Slovní zásoba. Frazeologie. Tvoření slov -> Onomastika
Slovní zásoba. Frazeologie. Tvoření slov -> Slovní zásoba (a sémantika slova)
Slovní zásoba. Frazeologie. Tvoření slov -> Tvoření slov
Slovní zásoba. Tvoření slov -> Kontakty. Výpůjčky
Slovní zásoba. Tvoření slov -> Onomastika
Slovní zásoba. Tvoření slov -> Slovní zásoba. Lexikografie. Frazeologie
Slovní zásoba. Tvoření slov -> Spisovné jazyky
Slovní zásoba. Tvoření slov -> Tvoření slov
Slovníky jazyka slovanských spisovatelů
Slovotvorba a nové funkční styly ve slovanských jazycích
Small Slavic Languages (Microlanguages)
Smíšená řeč nebo smíšený systém: spontánní a konvencionalizované míšení kódů v rámci jazykového kontatktu v substandardních jazykových varietách – Bělorusko, Ukrajina, Slezsko
Social Thought of Slavic Nations in the Age of Enlightenment and of National Revival and Problems of the History of Slavic Studies
Social and Cultural Development of the Slavonic Nations after 1945
Social, Cultural and Scientific Relations of the Slavs in 16th – 19th Centuries. The Formation of Slavonic Studies
Socio-juridical and Cultural-historical Problems
Sociolinguistic Approach to the Evaluation of Literary Works
Sociolinguistic Factors and Changes in Slavic Languages at the Turn of the 21st Century
Sociolinguistic and pragmatic aspects
Sociolingvistické a pragmatické aspekty
Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty polylingvismu.
Sociolingvistické faktory a změny ve slovanských jazycích na přelomu 20. a 21. století
Sociolingvistický přístup k hodnocení literárních děl
Sociální a kulturní rozvoj slovanských národů po r. 1945
Současné slovanské literatury
Současné teorie a metody zkoumání gramatické struktury slovanských jazyků
Současné teorie a metody zkoumání lexikální sémantiky a frazeologie
Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských jazykovědných disciplin a metod jejich výzkumu
Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských literárněvědných disciplin a metod jejich výzkumu
Současný stav a perspektivy srovnávacího studia slovanských literatur
Současný stav slovanské onymie a její změny
Současný stav slovanských spisovných jazyků
Special theme: Josef Dobrovsky (1753-1829)
Specific Models of the Development of Individual Slavic Literatures
Speciální téma: Josef Dobrovský (1753–1829)
Spisovný (literární, psaný) jazyk v období humanismu, renesance a baroka u Slovanů
Společenskoprávní a kulturněhistorická problematika
Společenské myšlení slovanských národů v době osvícenství a národního obrození a problémy dějin slavistiky
Společenské myšlení slovanských národů ve druhé polovině 19. – začátkem 20. století
Společenské, kulturní a vědecké svazky mezi národy slovanskými v 16.–19. století. Vznik slavistiky jako vědy
Spontaneous and Conventionalised Mixing of Codes within the Language Contact in Substandard Language Varieties – Belarus, Ukraine, Silesia
Srovnávací (typologické) a oblastní zkoumání slovanských jazyků a dialektů
Srovnávací a historické studium slovanských jazyků a dialektů. Mezijazykové kontakty. Onomastika
Srovnávací poetika ve slovanských literaturách. Synchronní a diachronní aspekt
Srovnávací syntax slovanských jazyků 2. poloviny XX. století
Starobulharská kultura
Staroslověnská liturgická poezie
Staroslověnština, její nářeční základ a územní varianty
Starověrectví
Staré slovanské literatury do konce 15. století a úloha starobulharské literatury v jejich vývoji
Stati a články
Strojový překlad ze slovanských jazyků
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Struktura a vývoj praslovanského jazyka. Balto-slovanské etnolingvistické vztahy
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
Studium strukturálních a sémantických zvláštností současných slovanských jazyků. Sociolingvistika. Lingvistika textů (textová lingvistika)
Stylistics and Pragmatics
Stylistika a pragmatika
Středověké literatury a jejich kontexty
Středověké slovanské texty a elektronické normy a technologie
Střídání směrů ve slovanských literaturách jako teoretický a historický problém
Subject areas
Supplements
Svaté a posvátné v současné ruské kultuře
Světské a sakrální ve slovanských kulturách.
Symbolism, Futurism, Expressionism, Surrealism
Synchronně typologická a srovnávací analýza slovanských jazyků
Systems of Styles and their Function in Literature and in the Literary Language from a Comparative Point of View
Sémantika slovesného vidu
Sémantika slovesného vidu ve slovanských jazycích
Sémiotika a slovanská filologie (z literárněvědného, kulturologického, jazykovědného a folkloristického hlediska)
Taras Shevchenko
Tematické Bloky
Tematické bloky
Teoretické a metodologické aspekty ve studiu slovanských jazyků
Teoretické aspekty
Teorie literatury ve slovanských zemích
Teorie uměleckého překladu. Umělecký překlad v rámci slovanských jazyků. Překlady z neslovanských jazyků do slovanských a naopak
Textologické problémy slovanských jazykových a literárních památek
Textologie folklóru
Textologie slovanských památek.
Textologie starého slovanského písemnictví, umělecké literatury a folkloru
Textual Criticism of the Old Church and Church Slavonic Writings, Literature and Folklore
The Aesthetic System of Socialist Realism and the Ethical Problems in Contemporary Slavic Literatures
The Anniversary Francysk Skoryna
The Anniversary Taras Shevchenko
The Anniversary of Hristo Botev
The Artistic System of Slavic Folklore in its Development
The Aspects of Etymological Research
The Basic Typology and Characteristics
The Blending of Cultures: Balcanica, Slavica, Europeica.
The Bulgarian Folklore Studies in the Epoch of the National Revival
The Colloquial Functional Style in Slavic Languages
The Comparative Poetics in Slavic Literatures. Synchronic and Diachronic Point of View
The Comparative and Historical Study of Slavic Languages and Dialects. Interlinguistic Contacts. Onomastics
The Confrontational (Typological) and Areal Study of Slavic Languages and Dialects
The Creation of a Corpus (Database) of Slavic Onomastics
The Cultural Paradigms of the Holy Foolery
The Cultural-Linguistic Picture of the World of the Slavs in the View of Ethnolinguistics
The Current Status of Slavic Dialects from the Sociolinguistic Perspective.
The Current Status of Slavic Literary Languages
The Current Status of Slavic Onymy and Its Changes
The Current Theories and Methods of Exploring Semantics and Phraseology
The Current Theories and Methods of Exploring the Grammatical Structure of Slavic Languages
The Danube Slavs in the 7-9 centuries
The Dialectology and Linguistic Geography of Slavic Languages
The Dictionaries of the Language Used by Individual Slavic Writers
The Disintegration of Realism at the End of the 19th Century and Its Reintegration in the 20th Century
The Dynamics and Stability of the Lexical and Word-Formation Systems in Slavic Languages
The Dynamics of the Development of Slavonic Literary Languages Beginning with the Second Half of the 18th Century from a Sociolinguistic Point of View
The Earliest Slavic Settlement of Central Europe and the Balkans (The Origin of Southern and Western Slavs)
The East–West Dialogue in Slavic Literatures
The Ethnogenesis of Slavs and the History of Slavic Languages in Connection with the History of Slavic Material and Spiritual Culture
The Folklore Studies
The Genres of Fantasy and Science Fiction in Slavic Literatures
The Great October Socialist Revolution and Slavonic Nations, the Social and Cultural Development of Slavonic Nations after World War II
The Heritage of Spiritual Song Culture between the Slavic East and West
The Historical Poetics of Slavic Literatures
The History Of Slavic Studies
The History of Slavic Literatures and Artistic Text Analysis
The History of Slavic Studies. Slavic Studies at Sofia’s University. Vuk Karadžić and his Contribution to the World Slavic Studies. The Importance of International Slavic Congresses in the Development of Slavic Studies
The History of the Development of Slavonic Literary Languages with Special Reference to non-Slavonic Elements, Especially Those From Greek and Latin
The History, Language, Literature, as Well as Culture and Mentality Models
The Images of Heroes and Their Evolution in Contemporary Slavic Dramatic Literature
The Importance of the Liberation Movements of the Slavs in 19th – 20th centuries for Development of Slavonic Cultures
The Importance of the Literature of the Enlightenment and Pre-romanticism in Slavonic Countries (The Heritage of the Enlightenment in the Literary Evolution of the 19th Century in Slavonic Countries)
The Issues of Contemporary Slavic Literatures
The Issues of Studying Folklore and the Traditional Spiritual Culture
The Issues of the Mutual Perception of National Cultures
The Issues of the Representativeness of Texts.
The Language Situation in the Slavic World
The Linguistic Picture of the World
The Literary Movements and Schools in the Literature of the Slavic Nations
The Literary-Artistic Functional Style and Its Characteristics
The Literature of the National Minorities in Slavic Countries.
The Modern System of Bibliographic Information in Slavic Linguistics
The Mutual Influence of Folklore and Art Literature
The Mutual Influence of Folklore between Slavic and non-Slavic Nations
The National Dimension and the Global Context (on His 200th Birth Anniversary)
The Nomadic Aspects of Slavic Cultures and Literatures (Migration, Emigration, Exile, Multiple Homes – Residences)
The Past and the Present
The Period of Cyril and Methodius
The Period of Slavic Literature and the Ohrid Literary School: Linguistic, Literary-Science and Historical-Cultural Aspects.
The Philosophical, Religious and Political Thought of the Slavs
The Poetics of Modernism
The Position of Macedonian in Slavic and Balkan Linguistic Worlds
The Present and the Prospects
The Problem of Linguistic Affinity Seen in the Light of Comparative Dialectology
The Problems and Methods of Comparative Stylistics. Questions of Textology
The Problems of Literary Translation from and to the Slavic Languages
The Problems of Onomastic Lexicography.
The Reconstruction of Old Phases in History of Slavic Folklore. Problem of Slavic Folklore Community
The Religious Functional-Stylistic Complex.
The Role of Enlightenment Ideas in the National-Awareness Process of the Slavic Nations.
The Role of Old Church Slavonic in the Formation of Slavic Literary Languages
The Role of Romanticism in the Study of Slavonic Folklore
The Sacred and Sacrosanct in Contemporary Russian Culture
The Secular and Sacred in Slavic Cultures.
The Semantics of the Verbal Aspect
The Slavic Contribution to World Literature
The Slavic Contribution to the Current Tendencies in Literary Science: Russian Formalism, Bakhtin and His Followers, Phenomenology, Structuralism, Semiotics
The Slavic Folklore
The Social Thinking of Slavic Nations in the Second Half of 19th and the Beginning of 20th Centuries
The Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Multilingualism.
The Structure and History of Common Slavic. Balto-Slavic Ethnolinguistic Relations
The Study of Structural and Semantic Specialities of the Contemporary Slavic Languages. Sociolinguistics. Textual Linguistics
The Substance and Development of Old Slavic. Its Role in the Formation and Development of Other Slavic Languages
The Theory of Literature in Slavic Countries
The Typological Structure of Old Slavonic Literatures
The Typology of Language Forms and Language Situations
The Typology of Slavic Languages
The history of Slavonic studies
The problems of literary creation in emigration
The study of Romanticism in Slavonic Countries from Comparative Point of View (Concerning Slavonic and non-Slavonic Literatures)
The ‘National’ and ‘All-European’ in Slavic Phraseology
Their Status, the Issues of the Norm and Function
Thematic Blocks
Theoretical and methodological aspects in the study of the Slavonic languages
Theoretical aspects
Theory of Artistic Translation. Artistic Translation within the Framework of Slavic Languages. Translations from non-Slavic Languages into Slavic ones and reversely
Tradition and Innovation
Traditional and New Approaches in Slavic Onomastic Research
Tradiční a nové přístupy ve slavistickém onomastickém bádání
Transitional Dialects
Translation of artistic texts – communication between nations, languages, and cultures
Trasianka and Surzhik: The Structural and Social Aspects of Their Description and Categorisation
Trasjanka a suržik - strukturální a sociální aspekty popisu a kategorizace
Typologická struktura slovanského písemnictví
Typologie jazykových forem a jazykových situací
Typologie slovanských jazyků
Umělecký systém slovanského folklóru v jeho vývoji
Universality and Distinctiveness in Slavic Literatures
Univerzalizmus a osobitost ve slovanských literaturách
Urban Folklore.
Values in the Cultural and Linguistic Image of the World of the Slavs and Their Neighbours
Velkomoravská a cyrilometodějská tradice
Velká Morava a Slované v kontextu evropských dějin a kultury
Velká říjnová socialistická revoluce a slovanské národy, společenský a kulturní rozvoj slovanských národů po druhé světové válce
Vytvoření korpusu (databáze) slovanské onomastiky
Vznik raně feudálních států, etnické a historické vědomí starých Slovanů
Vznik slovanských jazyků a národů
Vznik slovanských států a vývoj společenského myšlení slovanských národů ve středověku
Vznik spisovného jazyka, začátky písemnictví, literatury, duchovní a materiální kultury
Vzpomínková setkání
Vztahy mezi lidovou slovesností slovanskou a neslovanskou
Vzájemné působení folklóru a umělecké literatury
Vzájemné působení slovanských jazyků, jazykové svazy a onomastika
Vzájemný vliv folklóru na slovanské a neslovanské národy
Východoslovenská fonologie a posun jerových samohlásek
Výročí Christo Boteva
Výročí Franciska Skoriny
Výročí Tarase Ševčenka
Vývoj vědeckých koncepcí
Význam národně osvobozovacích hnutí u Slovanů v 19.–20. století pro rozvoj slovanských kultur
Význam osvícenské a předromantické literatury ve slovanských zemích (dědictví osvícenství ve vývoji literatury 19. století ve slovanských zemích)
Význam slovanského jazykového materiálu pro teorii jazyka
Word Formation and New Functional Styles in Slavic languages
Zahajovací řeč
Zasedání komisí s odbornými diskusemi
Zkoumání romantismu ve slovanských zemích z hlediska srovnávacího (v rámci literatur slovanských i neslovanských)
Změny v současných slovanských jazycích (1945-1995)
Základní směry ve slovanských literaturách v 20. století, jejich vývoj a vzájemné vztahy
Zákonitosti vývoje dnešního folkloru a lidové kultury slovanské
Zásady porovnávacího výzkumu slovanského folklóru a literatur
Zásady vydávání sbírek, slovníků a katalogů folklóru slovanských národů
foods, and cultural semantic aspects
metodika aj.
městský folklor a jeho vliv na beletrii
odstředivé a dostředivé snahy (do doby vzniku národních států u Slovanů)
otázky zpracování srovnávacích dějin slovanských literatur
potraviny a kulturně sémantické aspekty
the Present and the Future
Úkoly romantismu při výzkumu slovanského folkloru
Úloha církevněslovanského jazyka při utváření slovanských spisovných jazyků
Úloha osvícenských myšlenek v národně uvědomovacím procesu slovanských národů.
úloha nových jevů a tradiční slovanské kultury v dnešním životě slovanských národů
Říjnová revoluce a sociálně kulturní vývoj slovanských národů
Адам Мицкевич, Александр Пушкин, Франце Прешерн в славянском и европейском контекстax
Актуальное состояние славянских диалектов с точки зрения социолингвистики.
Актуальные проблемы лексикологии, включая этимологию, и словообразования в формальном и семантическом планах и в синхроническом и диахроническом аспектах
Ареальные аспекты
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Аспекты этимологических исследований
Балканистика
Балто-славика в диахронии и синхронии
Белорусская литература как модель развития «малых» славянских литератур
Библейские цитаты в церковнославянской литературе
Библия в культуре славян
Болгарская фольклористика в период национального возрождения
Варьирование нормы
Великая Моравия и Славяне в контексте европейской истории и культуры
Великая Октябрская социалистическая революция и славянские народы, общественное и культурное развитие славянских народов после Второй мировой войны
Великоморавская и кирилло-мефодиевская традиция
Взаимодействие славянских языков, языковые союзы и ономастика
Взаимодействие фольклора и художественной литературы
Взаимодействие фольклора славянских и неславянских народов
Взаимоотношения славянского и неславянского фольклора
Вклад славян в мировую литературу
Вклад славян в современные течения в литературоведении - русский формализм, Бахтин и его последователи, феноменология, структурализм, семиотика
Возникновение литературного языка, начала письменности, литературы, духовной и материальной культуры
Возникновение раннефеодальных государств, этническое и историческое сознание древних славян
Вопросы периодизации и исторического развития славянских языков, литератур и культур
Вопросы семантической и формальной структуры словесного искусства у славян
Вопросы семантической и формальной структуры текста
Вопросы художественного перевода между славянскими языками и на славянские языки в эпоху романтизма
Вопросы художественного перевода на славянские языки и со славянских языков
Вопросы этногенеза и первоначального единства славян
Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии
Восточнославянская фонология и сдвиг редуцированных гласных
Вступительная речь
Гендер-Блок
Генетическое, типологическое и ареальное изучение славянских языков
Геополитические детерминанты художественного перевода в славянском мире
Глобализация и интернационализация в славянских языках - состояние и перспективы
Глобализация – тенденция развития современной славянской онимии
Глобализация, европейские интеграционные процессы, поиски национальной идентитичности.
Годовщина Тараса Шевченко
Годовщина Франциска Скорины
Годовщина Христо Ботева
Городской фольклор.
Грамматика -> Диалектология
Грамматика -> Морфология
Грамматика -> Морфология и категории
Грамматика -> Общие вопросы
Грамматика -> Семантика. Категории
Грамматика -> Синтаксис
Грамматика -> Синтаксис и семантика предложения
Грамматика -> Типология
Грамматика -> Фонетика. Фонология. Акцентология
Грамматика в словаре и словарь в грамматике
Грамматика и значение в течение времени
Грамматика и словарь.
Грамматика национального мифа
Грамматики славянских языков: основа типологии и характерологии
Гуманизм и барокко в славянских литературах
Гуманизм, Ренессанс и Барокко у славян
Гуманистическое направление в славянских литературах
Дезинтеграция реализма в конце XIX века и реинтеграция реализма в XX в
Дескриптивное и прикладное славянское языкознание
Диалектология и лингвогеография славянских языков
Диалог Восток-Запад в славянских литературах
Диапазон и границы славяноведения
Диахроническая фонология и диалектология
Дидактика
Динамика и стабильность лексических и словообразовательных систем славянских языков
Динамика насилия: Виды постсоветской популярной литературы и детектива
Динамика развития славянских литературных языков, начиная со второй половины XVIII века с точки зрения социолингвистики
Доклады
Доля семантических объяснений в статьях этимологического словаря
Древнеболгарская культура
Древнейшие свавянские поселения в центральной Европе и на Балканах (Начало южных и западных Славян)
Древнеславянская литургическая поэзия
Древнеславянские литературы до конца XV века и роль древнеболгарской литературы в их развитии
Другие доклады
Закономерности развития современного фольклора и славянской народной культуры
Заседания комиссий с научными дискуссиями
Значение литературы просвещения и предромантизма в славянских странах (наследство просвещения в развитии литературы XIX века в славянских странах)
Значение национально-освободительного движения славян в XIX–XX вв. для развития славянских культур
Значение славянского языкового материала для теории языка
И. С. Тургенев и мировая культура (к 100-летию со дня смерти)
Изменения в современных славянских языках (1945-1995)
Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста
Иноязычное влияние на всех уровнях
Интегрированный электронный славистический фонд библиотек мира
Интердисциплинарные темы
Интернационализация в современных славянских языках
Информационно-поисковые языки в системе славистической информации iSybislaw: сегодня и завтра
Исследования романтизма в славянских странах в сравнительном плане (на материале славянских и неславянских литератур)
Историко-филологические проблемы
Историко-этимологическое изучение славянских фразеологических систем (теоретико-методические и прагматико-компаративные проблемы)
Историко–литературные аспекты
Историческaя поэтика и другие родственные области науки (интерпретация текста, текстология, стихосложение и терминология)
Историческая поэтика славянских литератур
Историческая проблематика
Исторические проблемы общей славистики
Историческое описание славянских языков и диалектология
История Славистики
История древних славянских литератур (до XVIII ct.) и их связей
История литературы (литературоведения)
История литературы. Культурология. Фолклористика
История литературы. Культурология. Фолклористика: Особые темы
История славистики
История славистики. Славистика в Софийском университете. Вук Караджич и его вклад в мировую славистику. Значение международных съездов славистов для развития славистики
История славяноведения
История славянских литератур XVIII и XIX вв. и их связей
История славянских литератур XX в. и их связей
История славянских литератур и анализ художественного текста
История формирования славянских литературных языков с особым учетом иноязычных элементов, в особенности, греческих и латинских
Киевская Русь и ее международные связы
Класическое наследие и развитие социалистического реализма в славянских странах
Когнитивный, концептуальный, этнолингвистический, лингво-культурологический подходы.
Колоквий Матия Мурко
Коммуникативные аспекты грамматики
Компаративистика, жанрология и славянские литературы.
Компьютерная и корпусная лингвистика в исследовании славянских языков
Компьютерная обработка средневековых славянских рукописей и первопечатных книг
Конфронтативные исследования и типология языков
Конфронтационное изучение фонологии, грамматики и лексики современных славянских языков
Критическое издание древнейшего славянского текста библейских книг и его альтернативы
Круглые столы
Круглый стол “Скориниана в славянском и европейском контексте“
Круглый стол “Тарас Шевченко: национальное измерение и мировой контекст (к 200-летию со дня рождения)“.
Культура, литература, религия в эпоху Гуманизма, Ренессанса и Барокко у славян
Культурно-языковая картина мира славян в свете этнолингвистики
Культурологические аспекты
Латинское наследие и его влияние на развитие идентичностей в землях Польской Короны и Великого Княжества Литовского (ХVI–ХVIII вв.): история, язык, литература, моделирующие образы культуры и ментальности
Лексика. Словообразование -> Контакты. Заимствования
Лексика. Словообразование -> Лексика. Лексикография. Фразеология
Лексика. Словообразование -> Литературные языки
Лексика. Словообразование -> Ономастика
Лексика. Словообразование -> Словообразование
Лексика. Фразеология. Словообразование -> Лексика (и cематика слова)
Лексика. Фразеология. Словообразование -> Ономастика
Лексика. Фразеология. Словообразование -> Словообразование
Лексика. Фразеология. Словообразование -> Фразеология
Лексикография
Лингвистика дискурса и перспективы ее развития в парадигме современной славистики
Лингвистическая география славянских языков и славянская диалектология
Лингвистическая эпистемология: история и современность
Лингвогенетический, этногенетический и историко-филологические аспекты
Лирический субъект в русской поэзии XX века
Литература Киевской Руси в славянском и мировом контексте
Литература и религия
Литература национальных меньшинств в славянских странах.
Литература – философия – идеология
Литература, Культура и Фольклор
Литературная компаративистика в славянской среде в начале XXI века
Литературная критика и публицистика
Литературно-лингвистичекая проблематика
Литературно-лингвистичекие проблемы
Литературно-лингвистическая проблематика
Литературно-художественный функциональный стиль и его характеристика
Литературные направления и школы в литературе славянских народов - традиции и новаторство
Литературный (письменный) язык в эпоху Гуманизма, Ренессанса и Барокко у славян
Литературоведение
Литературоведение, Культура и История Славистики
Литературоведение, Культурология, Фольклористика
Литературоведческая славистика в период глобализации
Литературы средневековья и их контексты
Македонские и болгарские переводы Библии XIX века
Малые славянские языки (микроязыки) - статус, проблемы нормы и функционирования
Машинный перевод из славянских языков
Межлитературные процессы в славянских литературах
Межславянскиe связи и связи между славянскими и неславянскими народами с языковедческой точки зрения
Межславянские связи и связи между славянскими и неславянскими народами с исторической и культурно-исторической точек зрения
Межславянские связи и связи между славянскими и неславянскими народами с литературоведческой точки зрения
Мемориальные встречи
Место македонского языка в славянском и балканском языковом мире
Методология славистики на десяти международных съездах
Методология сравнительного изучения славянских литератур
Методы и развитие функциональной и квантитативной лингвистики (с грамматической, лексикологической и других точек зрения)
Методы реконструкции праславянского языка и славянской прародины
Мир славянских диалектов и этносов под углом зрения географии (методы, способы и результаты исследования), славянская мифология
Народное творчество
Наследие духовной песенной культуры между славянским Востоком и Западом
Национальное возрождение и романтизм
Национальное возрождение славянских народов, национально-освободительное и революционное движение. Развитие общественной мысли в новое время
Национальное и общеевропейское в славянской фразеологии
Новые исследовательские приемы в изучении славянских литератур (семиотика, теория коммуникации, анализ текста, системный, квантитативный, алгебраический анализ и др.)
Номадские аспекты славянских культур и литератур (миграция, эмиграция, изгнание, многодомность)
Образование славянских государств и развитие общественной мысли славянских народов в средневековии
Образы героев и их эволюция в современной славянской драматической литературе
Общеславистические проблемы материальной и духовной культуры славянских народов
Общеславянская историко-филологическая проблематика
Общественная мысль славянских народов в период просвещения и национального возрождения и проблемы истории славистики
Общественная мысль славянских народов во второй половине XIX – начале XX вв.
Общественно-юридическая и культурно-историческая проблематики
Общественные, культурные и научные взаимоотношения славянских народов в XVI–XIX вв. Формирование славистики как науки
Общие вопросы. Фонетика. Акцентология. Диалектология. Контакты -> Акцентология
Общие вопросы. Фонетика. Акцентология. Диалектология. Контакты -> Диалектология
Общие вопросы. Фонетика. Акцентология. Диалектология. Контакты -> Контакты. Заимствования
Общие вопросы. Фонетика. Акцентология. Диалектология. Контакты -> Общие вопросы сопоставительного изучения
Общие вопросы. Фонетика. Акцентология. Диалектология. Контакты -> Фонетика. Фонология.
Общие темы
Октябрская революция и социально-культурное развитие славянских народов
Ономастика
Основные направления славянских литератур XX века в их развитии и взаимоотношениях
Основы славянского компаративного (историко-сравнительного) и типологического языкознания
Основы сравнительного исследования славянского фольклора и литератур
Официальная и неофициальная литература (1917-1989)
Памятники истории и материальной культуры славянских народов (вопросы изучения, сохранения и др.)
Парадигмы юродства
Параллельные славянские корпусы
Перевод художественных текстов – коммуникация народов, языков, культур
Переплетение культур - balkanica, slavica, europеica
Переходные диалекты
Периферийные диалекты славянских языков, их взаимное проникновение и контакты с неславянскими языками
Перспективы развития славистики в славянских и неславянских странах
Пища
Пленарное заседание
Пленарное заседание в честь 1100-ой годовщины
Пленарные доклады
Постмодернизм в славянских литературах в мировом контексте, современные явления в слаянских литературах
Постмодернизм у славян и на Западе
Поэтика модернизма
Поэтическая креативность, афирмация (или негоциация?) в национальном феномене
Праславянская ономастика
Праславянский язык в кругу других языков
Праславянский язык и его диалекты
Праславянскый язык как предполагаемое системное целое, направления его развития в отдельных славянских языках (с особым учетом близкородственных языков)
Преподавание славяноведения
Придунайские славяне в 7-9-ом веках
Приложения
Принципы издания сводов, словарей и каталогов фольклора славянских народов
Проблематика творческой деятельности в эмиграции
Проблемы взаимного восприятия национальных культур
Проблемы глагольной префиксации в славянских языках
Проблемы и методы сравнительной стилистики. Вопросы текстологии
Проблемы изучения фольклора и традиционной духовной культуры
Проблемы лингвистическо-литературоведческие
Проблемы ономастической лексикографии.
Проблемы поэтики славянского фольклора
Проблемы славянской етнографии
Проблемы современных славянских литератур
Проблемы сравнительного изучения славянского и европейского эпоса в эпоху средних веков и в более новое время
Проблемы типологии и конфронтации в грамматическом описании славянских языков
Проза Иосифа Бродского
Происхождение славянских языков и народов
Развитие научных концепций
Развитие современных восточнославянских литературных языков
Разговорный функциональный стиль в славянских языках
Реконструкция древних периодов истории славянского фольклора. Проблема славянской фольклорной общности
Религиозный функционально-стилевой комплекс.
Реформация и Контрреформация
Роль идей Просвещения в становлении национального самосознания славянских народов.
Роль романтизма в изучении славянского фольклора
Роль церковнославянского языка в формировании славянских литературных языков
Романтизм в славянских литературах
Романтизм и реализм в литературах славянских народов
Русский язык в постсоветский период
Самосознание и язык в перспективе славистики
Светское и сакральное в славянских культурах.
Святое и священное в современной русской культуре
Семантика глагольного вида
Семантика славянского вида
Семиотика и славянская филология (с литературоведческой, культурологической, языковедческой и фольклористической точек зрения)
Символизм, футуризм, экспресионизм, сюрреализм
Синхронно-типологическое и сопоставительное исследование славянских языков
Системы стилей и их функция в литературе и в литературном языке с сравнительной точки зрения
Славистика в системе гуманитарных наук, ее предмет, история, методы и разультаты
Славистика как комплекс научных дисциплин
Славистическая периодика.
Славянская мифология и общее фольклорное богатство славян: язычество и христианство
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Славянская ономастика
Славянская сравнительно-историческая лингвистика и типология
Славянская стилистика, поэтика, художественный перевод
Славянская фразеология в синхронии и диахронии
Славянская фразеология и интертекст
Славянская этимологическая лексикография в настоящее время
Славянская этимология
Славянские клитики в структурной перспективе
Славянские литературные языки
Славянские литературные языки и лексикология
Славянские литературы XVIII и XIX веков
Славянские литературы в XVIII i XIX вв.
Славянские литературы до конца XVII в.
Славянские литературы нового времени в мировом контексте
Славянские литературы от модернизма до современности
Славянские литературы после 1989 в диялоге с Европой и миром (Новые явеления, тенденции и перспективы)
Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Славянские национальные стилы: современность и перспективы
Славянские школы в стиховедении.
Славянские элементы в неславянских диалектах
Славянские языки в сравнительно-историческом и ареальном аспектах
Славянские языки в эколингвистической перспективе: функционирование, контакты, языковая политика
Славянские языки и корпусная лингвистика, проблемы репрезентативности текстов.
Славянские языки и культуры
Славянские языки с точки зрения социолингвистики
Славянский мир и эмиграция
Славянский перевод и межславянские переводы
Славянский фольклор
Славянский фольклор, мифология и традиционная духовная культура
Славянско-неславянские связи
Славянское народное творчество
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития литературы
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития фольклора
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское стиховедение
Славянское языкознание, литературоведение, фольклористика и культурология в историческом развитии.
Словари языка славянских писателей
Словообразование и новые функциональные стили славянских языков
Смена направлений в славянских литературах как проблема теоретическая и историческая
Смешанная речь или смешанная система: спонтанное и конвенционализированное смешение кодов в рамках языкового контакта в субстандартных языковых разновидностях – Беларусь, Украина, Силезия
Современная литература славянских народов
Современная система библиографической информации в славянском языкознании – настоящее и будущее
Современное состояние и перспективы развития отдельных славянских литературоведческих дисциплин и метод их исследования
Современное состояние и перспективы развития отдельных славянских языковедческих дисциплин и метод их исследования
Современное состояние и перспективы сравнительного изучения славянских литератур
Современное состояние славянских стандартных языков
Современные методы интерпретации романтизма в связи с общественной и национальной жизнью в славянских странах
Современные теории и методы изучения грамматической структуры славянских языков
Современные теории и методы изучения лексической семантики и фразеологии
Создание корпуса (баз данных) славянской ономастики
Сопоставительное (типологическое) и ареальное изучение славянских языков и диалектов
Состояние славянской онимии и ее изменения
Социальное и культурное развитие славянских народов после 1945 г.
Социолингвистические и прагматические аспекты
Социолингвистические и психолингвистичкские аспекты полилингвизма.
Социолингвистические факторы и изменения в славянских языках на рубеже ХХ и ХХI вв.
Социолингвистический подход к оценке литературных произведений
Специальная тема: Йозеф Добровский (1753-1829)
Специфические аспекты сравнительного изучения современных славянских литератур
Специфические модели развития отдельных славянских литератур
Сравнительная поэтика а стилистика, лингвистика и поэтика славянского текста
Сравнительная поэтика в славянских литературах. Синхронный и диахронный аспекты
Сравнительно-историческая грамматика славянских языков
Сравнительное и историческое изучение славянских языков и диалектов. Междуязыковые контакты. Ономастика
Сравнительный синтаксис славянских языков 2-ой половины XX-ого века
Средневековые славянские тексты и электронные стандарты и технологии
Старообрядчество
Старославянский язык, его диалектная основа и территориальные варианты
Статьи и статьи
Стилистика и прагматика
Структура и история праславянского языка. Балто-славянские этнолингвистические отношения
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Сущность и развитие старославянского языка. Его роль в формировании и развитии славянских языков
Текстологические проблемы славянских языковых и литературных памятников
Текстология древней славянской письменности, художественной литературы и фольклора
Текстология славянских памятников.
Текстология фольклора
Тематические Блоки
Тематические блоки
Теоретические аспекты
Теоретические и методологические аспекты в изучении славянских языков
Теория литературы в славянских странах
Теория художественного перевода. Межславянский художественный перевод. Переводы с неславянских языков на славянские и со славянских на неславянские
Типологическая структура древнеславянских литератур
Типология славянских языков
Типология языковых состояний и языковых ситуаций
Точные методы в лингвистическом стиховедении
Традиционные и новые подходы в славянских ономастических исследованиях
Трасянка и суржик - структурные и социальные аспекты описания и категоризации
Универсализм и своеобразие в славянских литературах
Фантастика и научная фантастика в славянских литературах
Философская, религиозная и политическая мысль славян
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Фольклор Киевской Руси и фольклор других народов Средневековья
Фольклор в системе современной художесвенной культуры
Фольклор и современная культура славянских народов. Вопросы фольклоризма
Фольклор и фольклористика в мире постмодернизма
Фольклор и фольклористика на рубеже тысячелетий
Фольклор славянских народов периода освободительной борьбы против фашизма
Фольклористика
Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Фонетика и фонология слaвянских языкoв
Фонология
Фразеология
Франк Вольман в контексте европейской славистики
Функциональные стили - состояние и перспективы
Характер и формы славянского этнического сознания (общего и местного) и их отражение в литературе, истории и фольклоре
Характеристика лексичеких и морфологических средств в славянских языках с точки зрения их семантической, синтактической и стилистической функций
Хорватский язык по отношению к другим европейским языкам
Художественная система славянского фольклора в ее развитии
Ценности в культурно-языковом образе мира славян и их соседей
Цифровые источники по изучению древних славянских рукописей
Электронные издания нелитературных устных и письменных текстов
Эпоха Кирилла и Мефодия, период славянской письменности и Охридская литературная школа - лингвистические, литературоведческие, историко- культурные аспекты.
Эстетическая система социалистического реализма и этическая проблематика в современных славянских литературах
Этногенез славян
Этногенез славян в свете данных археологии и истории
Этногенез славян в свете данных языкознания
Этногенез славян и история славянских языков в связи с историей славянской материальной и духовной культуры
Этногенез славян, как общая проблема истории, лингвистики, археологии, антропологии, фольклористики и етнографии
Этногенез славян. Образование славянских государств и развитие общественной мысли славянских народов в средневековии
Этногенезис славян. Палеославистика
Этнокультурное взаимодействие восточных славян в XVII-XVIII веках
Этнолингвистика
Этнология, этногенез и древнейшая история славян с археологической, исторической, топонимической и этнолингвистической точек зрения
Юрий Крижанич в контексте своего времени
Язык и национальное меньшинство
Языковая картина мира
Языковая политика
Языковая ситуация в Киевской Руси и взаимоотношение древнерусского письменного языка с другими языками
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Языковые картины мира у славян
Языковые контакты
Языковые ситуации в славянском мире
Языкознание
а Historical Description of Slavic Languages and Dialectology
а Language Picture of the Slavic World
а Mixed Language or a Mixed System
а Round-Table Discussion
а Synchronic Typological and Comparative Analysis of Slavic Languages
а Textological Analysis of Slavic Literary Monuments.
вопросы разработки сравнительной истории славянских литератур
городской фольклор и его влияние на белетристику
методика и др.
продукты питания и культурно-семантические аспекты
роль новых явлений и славянской традиционной культуры в современной жизни славянских народов
центробежные и центростремительные тенденции (до эпохи возникновения славянских национальных государств)