Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach druhy slov lieferte 190 Treffer
61

K synkretismu vybraných slovních druhů v ruštině

Vobořil, Ladislav, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika), Brno, Sojnek-Galium 2015, s. 299-306
62

Slovnědruhová taxonomie: případová studie české číslovky "málo"

Veselovská, Ludmila, in: Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, Liberec, TU 2017, s. 53-68
63

K užívání slova tak (na materiálu současných soukromých dopisů)

Jílková, Lucie, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe 2 : Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11.-13. 4. 2016), Bratislava, Veda 2017, s. 494-500
64

Lingvistické opodstatnění konstruktivistické didaktiky při výuce slovních druhů

Štěpánková, Barbora; Šindlerová, Jana, in: Didaktické studie, 9, č. 2, 2017, s. 102-113
65

Využití citoslovcí jako slovního druhu ve výuce ruštině

Dufková, Libuše Brno 2009
66

Rozbor nynější spisovné angličtiny

Trnka, Bohumil K vyd. připrav. a rejstř. sest. Čermák, Jan Praha 2014
67

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 165-169
68

Wyrażanie posesywności w językach czeskim i polskim

Damborský, Jiří, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 35, 1991, s. 47-52
69

Onymický systém hydronym na Zlínsku

Kolařík, Josef, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 163-169
70

Vyjadřování větných členů infinitivem

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 205-211