Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havel, Václav lieferte 86 Treffer
61

Linguistik und Argumentationstheorie

Kuße, Holger, in: Linguistica Pragensia, 11, č. 2, 2001, s. 57-84
62

Češsko-russkij rečevoj etiket (kategorija otkaza)

Kuklova, Marina, in: Rossica Iuvenum : 6. mezinárodní studentská vědecká konference, Ostrava, OU ; 2005, s. 31-35
63

Nominální proces tvoření opozice my a oni v projevech Václava Havla jako metoda politické persvaze

Zura, Anna, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 48-52.
64

Odcházení politika a návrat dramatika. Poslední divadelní hra Václava Havla

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav, in: Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 52], Praha, FF UK ; 2009, s. 77-89
65

Štrasburk již pět let čeká na Havla

Hruška, Blahoslav, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 42, 2017, s. 4., 18.2.2017
66

Język przemówień Václava Havla z lat 1989-1993

Hornik, Joanna Warszawa 1998
67

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
68

Jazyk. Abychom si rozuměli

Lipčík, Roman, in: Instinkt (Praha), 2007, 28.6.2007
69

Odcházení - návrat dramatika Václava Havla

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana, in: Český jazyk a literatura, 59, č. 3, 2008-09, s. 105-113
70

Dialektika vztahu sovětského a libertariánského mediálního paradigmatu a interpretace mediálních obsahů

Šoltys, Otakar, in: Sborník Národního muzea v Praze, 57, č. 4, 2012, s. 73-80