Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wiadomość o progach Dniepra

Pawliszczew M. - Biblioteka warszawska 1847, 1, 420 - 2
2

Krótka historyczność N. i szkic tnakari-jewskiego jarmarku

Romuald Podbereski - Tygodnik petersburski 1839, s. 415-6, 420-2
3

Notatki z wycieczki na Czarnohorę

Bukowski J. - Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1881, s. 323, 331, 339, 356, 382, 390, 396, 404, 413, 420
4

Z dziejów cechu mularskiego i kamieniarskiego w Lublinie. 8 рис. 1 карта. Рец. L. Lepszy

Łopaciński, H. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 420.
5

Wyprawy karne

Władimirow - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1906, s. 312, 324, 336, 348, 360, 372, 384, 396, 408, 420, 432, 444, 456, 468, 480, 492, 504, 516, 528, 640, 553, 564
6

Wiadomość historyczna o fabryce szkieł i zwierciadeł ozdobnych w Urzeczu Radziwiłłowskiem na Litwie. 263 + 37 рис. Рец. L. Lepszy

Jelski, A. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 420-421.
7

Papiestwo i sprawa rzymska z punktu widzenia petersburskiego przez dyplomatę rosyjskiego

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1850, X, 420-38
8

Въ которомъ году св. Писаніе переведено св. Кирилломъ и Меѳодіемъ на славянскій языкъ

Оглоблинъ H. - Руководство для сельскихъ пастырей. Журналъ при Кіевской Духовной Семинаріи. Кіевъ. 1860, I, 420-436
9

Zum altkirchenslavischen Apostolus. I-III

Jagić V. - Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Wien. CXCI (1919), 1-99; CXCIII (1919), 1-128; CXCVII (1920), 1-133
10

Nasza nauka Krakowska o Niepokalanem poczęciu N. P. Maryi w wiekach średnich. 1) Kazanie Mateusza z Krakowa z r. 1408 lub 1409. 2) Questio disputata, Pawła z Pyskowic prof. teol. Uniwer. Jag. z r. 1447, 3) Krakowskie «Pia dictamina» ku czci Panny Niepokalanej 1447 r.

Fijałek, J. - Przegląd Polski. Kraków 1900. № 6 ~ 420-485.