Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Kodeks Czarnogóry

Hube Romuald - Ateneum Warszawa. 1889, I, 490-501
2

Czesi w Wiedniu i dolnych Rakuzach

Smólski G. - Świat słowiański 1905, II, 120-125
3

Publikationen aus dem Steiermärkischen Landesarchive

- Graz, 1899. - Зам. В F. Kaindl. Mittheilungen aus der historischen Litteratur, herausg. von d. historischen Gesellschaft in Berlin, red. von F. Hirsch. Berlin 1899. XVII. 4, 1899, 488-490.
4

Nový příspěvek ke studiu řeckého rozkolu a otázky cyrillomethodějské

Vašica J. - Hlídka Literární XXXIX (1922), 302-397, 442-449, 490-495
5

Szkice i opowiadania historyczno-literackie

Hoesick F. - Warszawa i Kraków 1900. - Рец. W. Hahn. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 482-490; X. K.: Историческій Вѣстникъ, историко-литературный журналъ. Изд. А. С. Суворинъ. Ред. С. Н. Шубинскій. Ежемѣсячно. С.-Петербургъ. 1900. XXI. № 8 ~ 697-699.
6

Cześć ś. ś. Cyryla i Metodego w Polsce według ksiąg liturgicznych i legend od końca XIII w

Polkowski I., ks. - Kraków 1885 - Рец. B. J. - Prz. Powsz. XII (1885), 287.; Легенда о Кириллѣ и Меѳодіи. - ИВ. XX (1885), 490.
7

Historya prawodawstw słowiańskich

Maciejowski Wacław - Warszawa 1832-35, 8°, tom. IV - Treść. I. Wstęp do okresu i prawo polityczne, historya oświaty i prawodawstw sł, aż do w. XIV., s. XII+292; - II. Zasady prawa karnego, cywilnego i sądowego ludów słowiańskich. aż do w. XIV., s. XII+320; - t. III. s. VIII+518 i t. IV. s. VIII+513 doprowadzają rzecz do w. XVIII. - Toż, wyd. 2 pomnożone. Tom. VI. Warsz. 1856 - 58. - Rec. Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno. 1836, X. 104-28; Rzecz o Słowianach. z Przegl. dublińskiego. Młoda Pol. 1840, (III), 205-11, 217-25, 229-33. - Dzwon lit. 1846, IV, 5-23; Pismo zbiór. 1859, I, 374-490; Zborowski Stan. Dziennik literacki. Lwów 1867, s. 589, 605, 621, 636, 653, 667, 684, 701, 718, 735, 751, 765. Sam Maciejowski podał dopełnienie tych sprawozdań. Dziennik literacki. Lwów 1868, s. 89, 103; Maciejowski. Polemika. (List otwarty do prof. Hanela z powodu artykułu jego w Pamiętnikach akad. poludniowych Słowian umieszczonego). M. polemizując z jego poglądami na prawodawstwo słowiańskie roztacza plan badań własnych. Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1875, (III), 1054-6; Rec. Kuryer warsz. 1865, nr. 210.
8

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
9

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Chodakowskiego z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskiego i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
10

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.