Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach implicitnost lieferte 44 Treffer
21

Explicitnost vyjadřování v překladu

Smičeková, Jitka, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 199-213.
22

Zur Beschreibung der Implizitheit in der Sprache und Kommunikation

Štícha, František, in: Proceedings of the 14th international congress of linguists, Berlin/GDR, August 10-15, 1987. Vol. 1, 2, 3, Berlin, Akademie-Verlag ; 1990, s. 2230-2232
23

Adjektivní atributy v odborné terminologii

Jelínek, Milan, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 98-105
24

Explicitation and implicitation of binary coherence relations in translation

Hopkinson, Christopher, in: Translatologica Ostraviensia 2 [TransOst 2] : Sborník z konference "Den s překladem", Ostrava, FF OU ; 2007, s. 53-59
25

Výběr jazykových prostředků z hlediska míry explicitnosti a implicitnosti v originálu a překladu

Pošta, Miroslav Praha 2000
26

Pragmatika russkogo vyskazyvanija pri izučenii russkogo jazyka kak inostrannogo

Pravda, Jelena A., in: Rossica Olomucensia, 38, č. 2, 2000, s. 603-608
27

Konkurenční vztah explicitnosti a implicitnosti vyjadřování v překladu

Smičeková, Jitka, in: Translatologica Ostraviensia 2 [TransOst 2] : Sborník z konference "Den s překladem", Ostrava, FF OU ; 2007, s. 43-52
28

K otázce konfrontačních metodických postupů při vyučování cizím jazykům

Žofková, Hana, in: Filologické studie 2001 [21] : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 2003, s. 53-68.
29

K výrazové explicitnosti v ruštině ve srovnání s češtinou

Flídrová, Helena, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 51-54
30

Le phénomène d'explicitation dans la langage juridique

Honová, Zuzana, in: Romanica Olomucensia, 24, č. 2, 2012, s. 125-133