Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya literatury lieferte 1510 Treffer
1

О najważniejszych postulatach historyi literatury polskiej, odczyt wygłoszony na I zebraniu miesięcznem Towarz. liter. im. A. Mickiewicza we Lwowie

Brückner, А. - Lwów. 1900. 8°, 15. - Зам. Cz. W. № 26; A. Wrzesień. G. P. № 211.
2

Metodyka historji literatury polskiej

Chmielowski, P. - Warszawa. 1900. - Рец. J. Grabowski. Pg. Pol. CXL, 510-514; W. Hahn. Kw. H. XV, 230-231; F. Łagowski. K. W. №17; Por. Cz. Ks. №4-1-3; At. CI, 394-397; Ks. 1,97- 98; Зам. G. W. № 22.
3

Statystyka literatury, jej cele i zadania

Gargas, Z. - Cz. Pr. II, 1901, 337-345.
4

Teorya literatury (stylu, prozy i poezyi) do użytku szkolnego i nauki domowej

Grabowski, B. - Warszawa. 1900. - Зам. G. P. № 8.
5

Stylistyka, teorja prozy i poezyi, wyd. 2-gie powiększone

Weychertówna, W. - Warszawa. 1901, 8°, 187, III
6

Особенности польскаго языка и стихосложенія

Янковскій, А. - Варшава. 1901, 12°, 32.
7

Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej, w związku z estetycznem kształceniem się języków, szczególnie polskiego (pośw. poetom i przyrodnikom naszym).

Mleczko, S. - Warszawa. 1901, 8°, XXII, 1, 305, 1. - Рец, M. Massonius. T.l. №№ 37, 38 - 731-732, 749-750; W. Zagórski. Ks. I, 140-142; SL №№ 82-84; Por. Cz. Ks. № 4 - 3-4; Зам. Cz. W. № 86.
8

Illustrowane dzieje literatury polskiej. III. Odrodzenie. Okres Zygmuntowski. 173 ill 30 kart

Biegeleisen, H. - Wiedeń. 1901, 8°, 363.
9

Geschichte der polnischen Litteratur (Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Band I).

Brückner, A. - Leipzig 1901, 8°, VI, 1, 628. - Зам. Č. Č. H. VII 4, 503.
10

Historya literatury polskiej z przedmową B. Chlebowskiego z illustracyąmi. T. I- III

Chmielowski, P. - Warszawa. 1899; T. IV-VI Warszawa. 1900. - Рец. B. Chlebowski. At. CII, 728-737; G. W. № 50 - 53; Jeske-Choiński. K. W. №. 315; B. Szymański. Najnowszy pamflet pozytywistyczny czyli «Historya Literatury Polskiej w 6-ciu toniach P. Chmielowskiego». Rola №№ 26 - 27 ~ 404 - 405; 419-421.