Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovesa sponová lieferte 16 Treffer
1

A locative interpretation of Classical Chinese shì

Modini, Paul, in: Archív orientální, 60, č. 4, 1992, s. 431-437
2

The have construction/s: a pilot corpus-based study

Martinková, Michaela, in: Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters, Olomouc, UP ; 2012, s. 81-98
3

Centrum a periferie syntaktického popisu

Machová, Svatava, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 134-139
4

Několik poznámek k výpovědím s být a mít

Zimek, Rudolf, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky [1] [PříspRus 1], Brno, MU ; 1999, s. 19-27
5

Copular verbs sound and look and their Czech counterparts

Malá, Markéta, in: ... for thy speech bewrayeth thee [Dušková 2] : A Festschrift for Libuše Dušková, Praha, UK ; 2010, s. 169-187.
6

Prézentní formy slovesa býti v češtině barokní doby

Kosek, Pavel, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 105-117
7

Sponové predikace v angličtině a češtině

Petrlíková, Jarmila, in: Cizí jazyky, 60, č. 5, 2016-17, s. 20-32
8

English Copular Verbs. A contrastive corpus-supproted view

Malá, Markéta Praha 2014
9

Sloveso být v češtině a jinde

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy ze 42. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 42], Brno, FF MU ; 2009, s. 83-92
10

Syntactic constancy of the subject complement. Part 1: A comparison between Czech and English

Dušková, Libuše, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 2, 2004, s. 57-71