Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neologismy lieferte 911 Treffer
1

Neologisms in system of paremics

Vondráček, Miloslav, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 50-51
2

O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny

Světlá, Jindra, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 17-24
3

Neologismy z pohledu francouzské lexikologie a lexikografie

Filipec, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 42-48
4

Nové adjektívne pomenovania v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 197-205
5

K popisu dynamiky slovotvorného systému

Martincová, Olga, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 38-42
6

Co v slovnících nenajdete: zhůvěřilost

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 213-215
7

Anglické neologismy a jejich lexikografické zpracování

Novotná, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 24-32
8

Dynamickosť vo francúzskej frazeológii

Mešková, Ľudmila, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 116-119
9

La neología adjetival en el español. Problema visto por el usuario del español extranjero

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 27, č. L 18, 1997, s. 71-77
10

Rinnegato & Negato. Méně obvyklá, nová a někdy těžko dešifrovatelná slova v italském tisku

in: Tlumočení - překlad, 7, č. 29, 1996, s. 22 [534]