Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zaorálek, Jaroslav lieferte 6 Treffer
1

Jaroslav Zaorálek

Marek, Jaroslav, in: Haló noviny (Praha), 2005, 23.8.2005
2

Problematika překládání vlastních jmen vzhledem k různým překladům francouzského románu Gabriela Chevalliera Clochemerle - Zvonokosy

Malíková, Hana, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 238-243
3

Vlastní jména v českém a slovenském překladu Chevallierova románu Zvonokosy a problematika jejich překládání

Malíková, Hana, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 5, č. 1, 1995, s. 7-14
4

Who is who in: Clochemerle - Zvonokosy - Zvonodrozdovo. Pokus o slovníček zvonokoských vlastních jmen

Rádyová, Věra, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 30, 1996, s. 26-28 [594-596]
5

"Le grand Meaulnes"Alaina-Fourniera v českých překladech

Bednaříková, Hana, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 37-42
6

Literární experiment jako problém překladu aneb text a čas

Šotolová, Jovanka, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 106-118