Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí lieferte 185 Treffer
61

Adordinační spojení vět v jazyce současné české psané žurnalistiky

Hudousková, Andrea, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 109-118
62

Ruské "čto"jako spojovací prostředek v souvětí a jeho české ekvivalenty

Flídrová, Helena, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 15-20
63

K oblibě spojek v podmínkovém souvětí

Macháčková, Eva, in: Naše řeč, 76, č. 3, 1993, s. 142-145
64

Jedno souvětí

Daneš, František, in: Naše řeč, 37, 1954, s. 186-187
65

The order of syntactic constituents vs. the order of discourse units: the case of Russian adversative constructions

Kalkova, T.; Podlesskaja, V., in: Proceedings of LP'2000 : Item Order: Its Variety and Linguistic and Phonetic Consequences. Prague, Charles University, August 21-25, 2000, Praha, Karolinum ; 2001, s. 377-397.
66

K metodice jazykového (zvl. syntaktického) rozboru

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 1-2, 1994-95, s. 1-7
67

O jednom typu přípustkových souvětí

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. A 42, 1994, s. 35-41
68

O čárce před spojkou nebo

Adam, Robert, in: Český jazyk a literatura, 59, č. 3, 2008-09, s. 119-127
69

Konfrontační souvětí se spojkami jestliže, zatímco, aby, když

Daneš, František, in: Jazyková čítanka pro novináře, Praha, SPN ; 1972, s. 162-173
70

Souřadící spojky v podřadných souvětích barokní prózy

Janečková, Marie, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 85-88.