Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
51

K problematice onymizace apelativ označujících druhy geografických objektů

Štěpán, Pavel, in: Onimizacja i apelatywizacja, Białystok, Wyd. Uniw. w Białymstoku 2006, s. 241-246
52

Areálová lingvistika: Svazky izoglos ve službách etymologie

Kloferová, Stanislava, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 143-148.
53

Transonymizace v propriální nominaci

Šrámek, Rudolf, in: Folia onomastica Croatica, 12-13 (2003-04), 2006, s. 499-508
54

On the actualization of the passive-to-ergative shift in Pre-Islamic India

Bubeník, Vít, in: Actualization : Linguistic Change in Progress, Amsterdam, Benjamins ; 2001, s. 95-118
55

Proč nemluvíme všichni stejně?

Bogoczová, Irena, in: Český jazyk a literatura, 59, č. 1, 2008-09, s. 14-18
56

Projevy interference v českých onymických systémech

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 5, 1994, s. 15-19
57

Popularizace češtiny - o onomastice v médiích

Harvalík, Milan, in: Jazykovědné aktuality, 45, č. 3-4, 2008, s. 83-87
58

Předmluva

Daneš, František, in: Český jazykový atlas 1, Praha, Academia 1992, s. 5-6
59

Vlastní jména v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Tušková, Jana Marie, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 107-113.
60

Vlastní jména v učebnici Marie Černé Dějiny výtvarného umění

Palkosková, Olga, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 129-131.