Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Štícha, František lieferte 214 Treffer
51

Opisné pasivní konstrukce s relátorem dostat a trpným participiem v současné češtině: úzus a gramatičnost

Štícha, František, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 391-398.
52

Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými

Štícha, František, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 145-153.
53

Sekundární imperfektiva ve vývoji češtiny

Štícha, František, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 365-372.
54

K lexikálně-syntaktickým významům předložky mezi

Štícha, František, in: Naše řeč, 88, č. 5, 2005, s. 232-237
55

Die Entscheidungsfrage im Tschechischen: Modalität ohne Ufer?

Štícha, František, in: Modality in Slavonic Languages : New Perspectives, München, Sagner 2005, s. 191-198
56

Ke vztahu teoretické a empirické syntaxe v epoše korpusů

Štícha, František, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 36-40
57

Vztah slovosledu fixního a aktuálního: sondy do ČNK

Štícha, František, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach [1] [JazKomS 1] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2005, s. 297-307
58

Jazyk Čapkovy románové trilogie

Štícha, František, in: Karel Čapek a český jazyk, Praha, PF UK ; 1990, s. 28-57
59

Karel Čapek a cizí slova

Štícha, František, in: Karel Čapek a český jazyk, Praha, PF UK ; 1990, s. 109-125
60

Dynamika a produktivita slovotvorby

Štícha, František, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 181-190.