Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Slovenská reč lieferte 10 Treffer
1

Slovanský miestopis v neslovanských krajinách

Stanislav, J. - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka 23 (1958) 3, 129-136
2

Konvergentný vývin slovanských osobních zámen a slovies

Novák, Ľudovít - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 4, 201-210
3

Vymedzovacie zámená v slovanských spisovných jazykoch

Oravec, Ján - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 3, 137-146
4

Typy podraďovacích súvetí s podmienkovým vzťahom viet v slovenských nárečiach z porovnávacieho hľadiska

Ferenčíková, Adriana - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 143-157
5

Typy slovanských celonárodných nárečových slovníkov

Ripka, Ivor - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 159-166
6

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
7

O vzťahu lexiky predspisovnej slovenčiny k lexike staršej ludovej piesne : (J. Kollár, P.J. Šafárik: Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku)

Krasnovská, Elena - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 59 (1994) 3, 134-142
8

Členenie slovnej zásoby a kritéria jej členenia

Kočiš, František - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 54 (1989) 3, 158-171
9

Kontinuitný vývin slovenčiny vo svetle vlastných mien

Majtán, Milan - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 57 (1992) 2, 65-72
10

Z porovnania poľskej a slovenskej frazeológie

Buffa, Ferdinand - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 58 (1993) 4, 201-207