Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID243
AutorFerenčíková, Adriana
Titel

Typy podraďovacích súvetí s podmienkovým vzťahom viet v slovenských nárečiach z porovnávacieho hľadiska

ErschienenSlovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied. Venované XII. medzinárodnému zjazdu slavistov Krakov 27.8.-2.9.1998 63 (1998) 3, 143-157
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexP1278; S8200; P1266; V8600; S8568; N6784; P1768; H5284
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dva typy viet so všeobecným činiteľom v slovenských nárečiach : (s prihliadnutím na stav v poľštine) / Ferenčíková, Adriana
Teória vlastného mena zo slovanského porovnávacieho hľadiska / Blanár, Vincent
Neslovanské výpožičky z tematickej oblasti poľnohospodárstvo v Slovanskom jazykovom atlase / Ferenčíková, Adriana
Zložené slová z hľadiska internacionalizácie a inovácií / Buzássyová, Klára
Z okruhu slovenských kalkov maďarského pôvodu / Gregor, Ferenc
Sémantická analýza bezsubjektových viet a viet s nepodmetovým vyjadrením subjektu / Tibenská, Eva
Vyjadrovanie časového významu v staroslovienskom súvetí / Žigo, Pavol