Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Slovenská reč provides 10 hits
1

Slovanský miestopis v neslovanských krajinách

Stanislav, J. - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka 23 (1958) 3, 129-136
2

Konvergentný vývin slovanských osobních zámen a slovies

Novák, Ľudovít - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 4, 201-210
3

Vymedzovacie zámená v slovanských spisovných jazykoch

Oravec, Ján - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 3, 137-146
4

Typy podraďovacích súvetí s podmienkovým vzťahom viet v slovenských nárečiach z porovnávacieho hľadiska

Ferenčíková, Adriana - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 143-157
5

Typy slovanských celonárodných nárečových slovníkov

Ripka, Ivor - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 159-166
6

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
7

O vzťahu lexiky predspisovnej slovenčiny k lexike staršej ludovej piesne : (J. Kollár, P.J. Šafárik: Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku)

Krasnovská, Elena - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 59 (1994) 3, 134-142
8

Členenie slovnej zásoby a kritéria jej členenia

Kočiš, František - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 54 (1989) 3, 158-171
9

Kontinuitný vývin slovenčiny vo svetle vlastných mien

Majtán, Milan - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 57 (1992) 2, 65-72
10

Z porovnania poľskej a slovenskej frazeológie

Buffa, Ferdinand - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 58 (1993) 4, 201-207