Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjektiva posesivní lieferte 34 Treffer
1

Palackého spisy

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 82, č. 3, 1999, s. 166
2

Posesívní adjektiva ve staroslověnštině na pozadí řečtiny

Přikrylová, Milena, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 124-130.
3

Tzv. posesivní adjektiva v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 75-83
4

Staroslověnská posesívní adjektiva na -j6, -6j6

Přikrylová, Milena, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 429-438
5

Přídavná jména individuálně přivlastňovací na -ův, -in

Hauser, Přemysl, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 13-16.
6

Několik dat k morfosyntaxi nominálních posesiv ve staré češtině

Karlík, Petr, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 111-120.
7

K popisu přivlastňovacích adjektiv 1, 2

Piťha, Petr, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 1, 2, 1991, s. 4-9, 81-88
8

The case of Czech possessive adjectives and their head nouns: some distributional properties

Uhlířová, Ludmila, in: Glottometrics (Lüdenscheid), č. 2, 2002, s. 1-10
9

O mostě Karel a eurojazyce

Zavadil, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, 27.1.2009
10

Posesivní adjektiva na -ův, -in v mluvené češtině - frekvenční analýza PMK

Kopáčková, Lucie, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 593-596.