Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Palkosková, Olga lieferte 21 Treffer
1

Nejstarší denáry Boleslava I. z jazykového hlediska

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 47, č. 5-6, 1992, s. 129-133
2

Jméno Jan na českých denárech z konce 10. a počátku 11. století

Palkosková, Olga, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 46-53
3

Staroslověnský text jako text učební

Palkosková, Olga, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 8-12.
4

Varianta jména Boleslav z 10. stol. a její původ

Palkosková, Olga, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 88-91.
5

Dokládají hláskové změny na českých denárech styk mezi mincovnami?

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 52, č. 1, 1997, s. 8
6

Slovanská vzdělanost v Polsku na počátku 11. století

Palkosková, Olga, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 245-246
7

Metoda interpretace textů na českých denárech z hlediska jazykovědy

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 50, č. 5-6, 1995, s. 132-133
8

Der Aussagewert des Namensystems auf den böhmischen Denaren des 10. und 11. Jahrhunderts unter dem Aspekt des Standes und der Entwicklung der Sprache

Palkosková, Olga, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 99-101
9

Záhada vývoje jména Břetislav

Palkosková, Olga, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 383-385
10

Projevy slovanské vzdělanosti v textech českých a polských denárů z přelomu 10. a 11. století

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 56, č. 5-6, 2001, s. 142-154