Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Blanár, Vincent lieferte 32 Treffer
1

Konstantin Jireček a Pavol Jozef Šafárik

Blanár, Vincent, in: Pavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 191-195
2

Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém

Blanár, Vincent, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 11, č. 1-4, 1992, s. 61-63
3

Jazykovedné dielo Ľ. Štúra v slovenskom kontexte

Blanár, Vincent, in: Zápisník slovenského jazykovedca (Bratislava), 11, č. 1-4, 1992, s. 59-61
4

K procesu zdomácňovania lexikálnych prvkov v blízko príbuzných jazykoch

Blanár, Vincent, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 447-452
5

Za prof. F. V. Marešom

Blanár, Vincent, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 67-68
6

Comparison of Vocabularies of Related and Unrelated Languages

Blanár, Vincent, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 193-198
7

K základom porovnávacej onomastiky

Blanár, Vincent, in: Slavica Slovaca, 32, č. 2, 1997, s. 97-108
8

Morphologie und Wortbildung der ältesten Personennamen: Slavisch

Blanár, Vincent, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1193-1198
9

Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém

Blanár, Vincent, in: Studia Academica Slovaca 26 : Prednášky 33. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, Bratislava, Stimul ; 1997, s. 21-34
10

Relationship between Slovak and Czech as Slavistic Problem

Blanár, Vincent, in: Slovak Review, 2, č. 1, 1993, s. 73-87