Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00334
AutorA. P.
Titel

Źródła do słowiańskiej ornamentyki (czeskie i rosyjskie)

ErschienenPrzegl. arch. 1883, s. 128-30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Muzyka, Śpiew, Sztuka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 334, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Źródła rosyjskie do dziejów Polski
Głosy rosyjskie z powodu pielgrzymki słowiańskiej do Rzymu
Źródła do historyi Małej Rusi.
Przyczynek do hisloryi konjugacyi słowiańskiej / Kalina A.
Młoda Bosya: I. Poeci rosyjskie / Nalepińskl T.
Cyryl i Metody. Nowe žródla i opracowania / Brückner A.
W sprawie słowiańskiej pielgrzymki do Rzymu / L. D(ębicki)